Doinwestowanie działek na sprzedaż a odliczenie VAT przy transakcji

A A A

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wydał wyrok w sprawie możliwości odliczenia VAT przez samorząd, który w ramach zadań komunalnych ponosi wydatki na realizację inwestycji, co z kolei skutkuje powstaniem zobowiązania dotyczącego podatku należnego przy sprzedaży owych inwestycji.

Jedna z gmin posiadała w swoim zasobie nieruchomości, które planowała zbyć pod zabudowę. Przed wystawieniem wybranych gruntów na sprzedaż dokonała szeregu inwestycji, mających na celu zwiększenie atrakcyjności posiadanych działek. Ponieważ miały być one przeznaczone pod inwestycje mieszkaniowe, usługowe i rekreacyjne, samorząd podjął decyzję o wcześniejszym uzbrojeniu tego terenu w sieć wodno-kanalizacyjną. Przeprowadzenie tego typu działań w sposób oczywisty wiązało się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów – od sfinansowania przygotowania projektów po fizyczną ich realizację i nadzór wykonawczy. Problem pojawił się, kiedy samorząd chciał odliczyć VAT w związku z wdrożeniem inwestycji. Powstała bowiem wątpliwość, czy gmina może skorzystać z tej opcji.

We wniosku o wydanie interpretacji samorząd doprecyzował, że odliczenie byłoby związane wyłącznie z kosztami poniesionymi w stosunku do gruntów przeznaczonych do zbycia. Zaznaczył przy tym, że po dokonaniu transakcji gmina nie będzie świadczyła na korzyść nabywców usług związanych z dostawą mediów. Sprzedaż działek miałaby zostać opodatkowana daniną w wymiarze 23%.

Fiskus nie zgodził się z opinią gminy, co do możliwości skorzystania przez nią z odliczenia VAT. W interpretacji z 22.1.2018 r. (0115-KDIT1-2.4012.821.2017.2.AD) dyrektor KIS stwierdził, że „prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Wskazana norma prawna wyraża zasadę neutralności podatku od towarów i usług, w następstwie której podatnicy realizujący czynności zwolnione, czy też niepodlegające opodatkowaniu są w podobnej sytuacji jak ostateczny nabywca (konsument) towaru i usługi, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług. Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu”.

W opinii przedstawiciela skarbówki ponieważ samorząd nie planował świadczenia na rzecz nabywców nieruchomości usług związanych z dostawą mediów i odprowadzaniem ścieków, z powyższego wynika, że infrastrukturę powstałą w tym celu planuje przekazać nieodpłatnie na rzecz niezależnego podmiotu. W konsekwencji zastosowanie znajdzie art. 86 ust. 1 VATU, a tym samym gmina nie będzie mogła skorzystać z odliczenia.

Urzędnicy zaskarżyli powyższą interpretację, a WSA w Bydgoszczy stanął po ich stronie. W wyroku z 29.5.2018 r. (I SA/Bd 242/18) skład orzekający uznał, że w omawianej sytuacji zależność pomiędzy przeprowadzoną inwestycją polegającą na uzbrojeniu terenu, a transakcją sprzedaży wskazanych działek jest bezdyskusyjna. Zdaniem sądu błąd skarbówki polegał na niewłaściwym uznaniu za czynności opodatkowane usług związanych z obsługą mediów, a nie samej dostawy nieruchomości, czyli ich sprzedaży. Oczywistym jest, że przeprowadzona przez gminę inwestycje będą miały bezpośredni wpływ na cenę zbycia działek, co w opinii sądu wystarczy, jako uprawnienie do skorzystania z odliczenia VAT.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Doinwestowanie działek na sprzedaż a odliczenie VAT przy transakcji
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny