Dochodzenie praw członka spółdzielni bezpośrednio przed sądem

A A A

W wyroku z 14.7.2006 r. Sąd Najwyższy uznał, że nie jest konieczne uprzednie przeprowadzenie postępowania wewnątrzspółdzielczego przed wystąpieniem przez członka spółdzielni z powództwem do sądu cywilnego o ustalenie nieważności uchwały organu spółdzielni o wykluczeniu go ze spółdzielni jako sprzecznej z prawem. Wyrok otwiera drogę spółdzielcom do kwestionowania uchwał organów spółdzielni bezpośrednio przed sądem cywilnym. Wykreślony czy wykluczony członek nie musi przed zwróceniem się do sądu wyczerpać tzw. trybu wewnątrzspółdzielczego, tj. odwoływać się do walnego zgromadzenia czy zebrania przedstawicieli.

 

W sprawie członek spółdzielni mieszkaniowej został uchwałą rady nadzorczej wykluczony ze spółdzielni i skreślony z rejestru członków. Na podstawie art. 189 KPC wystąpił do sądu o ustalenie nieważności tej uchwały. Zgodnie z art. 189 KPC powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Sąd I instancji oddalił jego żądanie wykluczonego członka spółdzielni bez merytorycznego rozpatrzenia zarzutów. Uznał, że nie ma on interesu prawnego do występowania z takim powództwem, bo nie wyczerpał wewnątrzspółdzielczej drogi do kwestionowania uchwał rady. Skoro nie odwołał się do walnego zgromadzenia, zamknął sobie możliwość wystąpienia do sądu. Zgodnie z utrwaloną wykładnią nie ma interesu prawnego do wystąpienia na podstawie art. 189 KPC ten, kto może osiągnąć pełną ochronę swych praw na innej drodze. W tym wypadku - zdaniem sądu - drogą tą było odwołanie do walnego zgromadzenia. Takiego samego zdania był sąd II instancji.

 

SN uwzględnił natomiast skargę kasacyjną spółdzielcy i zaskarżony werdykt uchylił. Zgodził się z zarzutem naruszenia art. 189 KPC wskutek błędnego przyjęcia, że wykluczony członek spółdzielni nie ma interesu prawnego w żądaniu stwierdzenia nieważności uchwały o wykluczeniu. W ocenie SN byłoby słuszne przed wejściem w życie nowelizacji art. 24 oraz art. 42 § 2 prawa spółdzielczego, tj. przed 22.7.2005 r. Wedle art. 42 § 2 w brzmieniu poprzednio obowiązującym, członek spółdzielni mógł zaskarżyć do sądu uchwałę rady nadzorczej z powodu jej niezgodności z prawem lub postanowieniami statutu, pod warunkiem że wcześniej odwołał się do walnego zgromadzenia. Teraz art. 24 § 6 pozwala mu zaskarżyć uchwałę rady bezpośrednio do sądu. Nakazuje przy tym stosować odpowiednio art. 42, w którym stwierdza się kategorycznie, że “uchwała sprzeczna z prawem jest nieważna”. Taka uchwała może być zaskarżona na podstawie art. 189 KPC bezpośrednio do sądu. Dotyczy to również uchwały niezgodnej z zasadami współżycia społecznego. Sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania. Sąd oceni uchwałę o wykluczeniu pod względem jej zgodności z prawem i zasadami współżycia społecznego (II CSK 71/06).

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Dochodzenie praw członka spółdzielni bezpośrednio przed sądem
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny