Czy zbiornik na deszczówkę może być oczkiem wodnym?

A A A

Na terenie jednego z gospodarstw rolnych przeprowadzono kontrolę. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nabrał wątpliwości co do legalności betonowego zbiornika. Choć właściciel wyjaśniał, że przeprowadził jego budowę zgodnie z przepisami, tj. dokonał jego zgłoszenia do starosty, PINB stwierdził, że zbiornik (zgodnie zresztą z przeznaczeniem deklarowanym przez właściciela) należy zakwalifikować jako zbiornik na deszczówkę, a co za tym idzie, na jego realizację potrzebne jest pozwolenie na budowę. W związku z powyższym organ nadzoru wstrzymał prace budowlane i nałożył na właściciela gospodarstwa obowiązek uzyskania od wójta gminy zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami planu miejscowego albo – w przypadku jego braku – decyzji o warunkach zabudowy. Ponadto PINB oczekiwał od inwestora projektu budowlanego zbiornika uzupełnionego o niezbędne w myśl przepisów prawa opinie eksperckie oraz uzgodnienia.

Ponieważ właściciel gospodarstwa nie przedłożył wymaganych przez nadzór budowlany zgód i dokumentacji, PINB po upływie wyznaczonego terminu nakazał mu rozbiórkę zbiornika. Inwestor odwołał się od tej decyzji do wyższej instancji. Przed wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego argumentował on, że sporny zbiornik w jego opinii nie wymaga pozwolenia na budowę, którego uzyskania domagał się PINB. Właściciel powoływał się w tym względzie na regulacje Prawa budowlanego. Jego zdaniem zbiornik mógłby zostać potraktowany podobnie, jak oczko wodne i jako obiekt tego typu nie powinien być związany z koniecznością uzyskiwania pozwolenia na budowę.

WINB podzielił jednak opinię PINB i podtrzymał ją. W takiej sytuacji inwestor zdecydował się zaskarżyć decyzję organów nadzoru do sądu. WSA w Lublinie w wyroku z 31.3.2015 r. (II SA/Lu 617/14) oddalił jednak skargę, przyznając tym samym, że budowa zbiornika na deszczówkę wymaga przeprowadzenia procedury wskazanej przez PINB. Sąd zwrócił uwagę, że właściciel gospodarstwa sam wielokrotnie definiował wspomniane przeznaczenie zbiornika tak podczas samej kontroli, jak i w złożonej skardze. W związku z powyższym zastosowanie w tym przypadku znajdą regulacje wymienione w art. 3 pkt 3 PrBudU (kwalifikujące zbiornik jako budowlę) oraz w art. 48 PrBudU (przepisy legalizacyjne). Choć inwestor podnosił fakt, że w czasie budowy zbiornika na danym terenie nie obowiązywał jeszcze plan miejscowy, jednak sąd wskazał, że nie ma to znaczenia, bowiem wymagana przez przepisy prawa zgodność budowy z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy nie tyle daty realizacji przedsięwzięcia, co przeprowadzenia wymaganej legalizacji.

Właściciel nieruchomości zdecydował się na zaskarżenie także wyroku WSA. Sprawa trafiła zatem na wokandę NSA, który w wyroku z 9.3.2017 r. (II OSK 2319/15) uznał, że wcześniejsze decyzje w tej sprawie były słuszne i oddalił skargę. Skład orzekający nie miał wątpliwości, co do przeznaczenia zbiornika wodnego, a tym samym co do konieczności zastosowania do jego budowy wskazanych przepisów prawa.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Czy zbiornik na deszczówkę może być oczkiem wodnym?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny