Czy o zjazd na posesję można walczyć już po wybudowaniu drogi?

A A A

Do sądowego sporu dotyczącego zjazdu z drogi publicznej doszło pomiędzy miejscowym Zarządem Dróg Wojewódzkich a właścicielem posesji sąsiadującej z ową drogą. Ten drugi w 2018 r. wnioskował do Zarządu o budowę nowego lub przebudowę wcześniej istniejącego zjazdu na jego nieruchomość, który to został zlikwidowany z powodu budowy nowej drogi wojewódzkiej.


Zdaniem Dyrektora ZDW przepis art. 29 ust. 2 ustawy z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.; dalej: DrPublU) nie nakłada na reprezentowaną przez niego instytucję obowiązku wydania decyzji w sprawie odtworzenia lub przebudowy zjazdów dotychczas istniejących. Dyrektor argumentował, że w omawianym przypadku zjazd został zlikwidowany w związku z realizacją inwestycji w postaci drogi wojewódzkiej, która została zrealizowania na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę drogi (decyzja ZRiD). W projekcie nie przewidziano żądanego zjazdu (po jego likwidacji) mając na względzie, że działka skarżącego ma dostęp do drogi gminnej z innej strony. Co więcej, dla drogi tej klasy (G) trzeba było ograniczyć liczbę zjazdów. ZDW tłumaczył, że lokalizacja dodatkowego wpływałaby ujemnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Właściciel skierował powyższą decyzję do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, jednak organ ten nie dopatrzył się błędu po stronie ZDW. Mężczyzna nie chcąc pogodzić się z takim stanem rzeczy zaskarżył decyzję, jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę. Sprawa została skierowana na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W wyroku z 21.10.2020 r. (I OSK 1069/20) NSA uchylił wyrok niższej instancji i postanowienia SKO oraz ZDW, odmawiające wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zjazdu. Zdaniem sądu domaganie się przez właściciela działki od zarządcy drogi, na mocy art. 29 ust. 2 DrPublU odbudowy/budowy zlikwidowanego zjazdu jest możliwe także po wybudowaniu drogi, o ile jego uzasadniona budowa lub przebudowa nie została wykonana. Sąd zaznaczył, że jeśli „zarządca drogi zgadza się z żądaniem wnioskodawcy, to wówczas wykonuje zjazd w ramach czynności materialno-technicznej. Jeśli zarządca drogi neguje swój obowiązek, to wówczas jest zobowiązany wydać decyzję odmowną”. NSA wskazał, że zarządca drogi powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i w oparciu o zebrany materiał wydać odpowiednią decyzję.

W 2020 r. właściciel nieruchomości ponownie otrzymał negatywną odpowiedź od ZDW, tyle że tym razem została ona ujęta w ramy decyzji, w której Zarząd zaznaczył iż, mężczyzna nie zgłaszał uwag do projektu drogi podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych zgodnie z obowiązującym prawem na etapie projektowania drogi, jeszcze przed jej realizacją. W opinii ZDW w ten sposób utracił on szansę na wnioskowanie o zmianę układu projektowanych zjazdów.

Właściciel nieruchomości ponownie skierował sprawę do sądu. WSA w Białymstoku w wyroku z 5.8.2021 r. (II SA/Bk 514/21) tym razem stanął jednak po jego stronie. W opinii organu ZDW nie wypełniło zaleceń, jakie pod jego adresem były kierowane przez NSA we wcześniejszym wyroku, a mianowicie nie przeprowadziły właściwego postępowania dowodowego, w efekcie czego uargumentowały skutecznie decyzji odmawiającej wszczęcia postępowania administracyjnego.

NSA w uzasadnieniu wyroku wskazał, że „zarządca drogi powinien wybudować czy przebudować zjazd w ramach czynności materialno-technicznej, jeżeli uzna, że jest to możliwe. Jeżeli zaś stwierdzi brak możliwości, to wyda decyzję odmowną. Jednakże (...) zaskarżona decyzja odmowna została wydana bez wyjaśnienia wszystkich niezbędnych okoliczności sprawy, a więc co najmniej przedwcześnie”.

WSA nakazał, by rozpoznając sprawę po raz kolejny organ I instancji przyjął do wiadomości istnienie roszczenia skarżącego na podstawie art. 29 ust. 2 DrPublU pomimo zakończenia budowy drogi wojewódzkiej w ramach decyzji ZRiD i przeprowadził postępowanie dowodowe, na podstawie którego wyda właściwą decyzję.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Czy o zjazd na posesję można walczyć już po wybudowaniu drogi?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny