Czy koszty odtworzenia zniszczonego majątku stanowią koszty uzyskania przychodów?

A A A

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 30.3.2011 r. przesądził, iż wydatki poniesione na odbudowę dzierżawionej nieruchomości nie są kosztem uzyskania przychodów (III SA/Wa 1547/10).

 

W wyniku pożaru, część dzierżawionej przez spółkę nieruchomości uległa zniszczeniu. W związku z tym zdarzeniem, spółka i wydzierżawiający podpisali aneks do umowy dzierżawy, na mocy którego spółka zobowiązała się do odtworzenia budynku w nowym posadowieniu. Zamiast odbudowania spalonej hali w dotychczasowych fundamentach, strony uzgodniły, że powstanie nowy budynek na tej samej działce. We wniosku o interpretację podatkową, spółka zapytała czy koszty odtworzenia zniszczonego w wyniku pożaru majątku budynku, stanowią koszty uzyskania przychodów oraz czy koszty, jakie zostaną poniesione na powiększenie o dodatkowe metry kwadratowe odtwarzanej hali oraz na podwyższenie jej standardu, powinny być przez spółkę traktowane jako koszty uzyskania przychodów mające charakter inwestycji w obcym środku trwałym? Organ podatkowy uznał, iż wszelkie wydatki poniesione na budowę obiektu nie mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. W przedmiotowej sprawie nie ma bowiem możliwości racjonalnego powiązania wydatków na wybudowanie przez spółkę nowego budynku, który niezwłocznie po zakończeniu budowy stanie się własnością wydzierżawiającego, z przychodami, które spółka zamierza osiągać w przyszłości z tytułu podnajmu przedmiotowego budynku. Z takim stanowiskiem zgodził się WSA.

 

W świetle art. 15 ust. 1 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Z brzmienie powołanej regulacji prawnej wynika, że nie wszystkie wydatki poniesione przez podatnika są kosztami uzyskania przychodu. Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą możliwość zaliczenia konkretnego wydatku do kategorii kosztów uzyskania przychodów uzależniona jest m.in. od łącznego spełnienia przesłanek, tj. uzyskania przychodu, istnienia związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem a uzyskanym przychodem oraz od właściwego udokumentowania tego wydatku.

 

Na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki na nabycie i na wytworzenie środka trwałego nie są bezpośrednio uznawane za koszty uzyskania przychodu, a jedynie w sposób pośredni obciążają te koszty poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od ich wartości początkowej ustalonej zgodnie z art. 16g ustawy. W rozpatrywanej sprawie poniesione przez podatnika wydatki nie spełniają przesłanek do bezpośredniego zaliczenia ich w poczet kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ustawy, ani też w sposób pośredni poprzez odpisy amortyzacyjne. Wydatki na remont czy też ulepszenie środka trwałego mogą dotyczyć wyłącznie istniejącego środka trwałego a nie nowo wybudowanego. Rozdzielenie przez stronę poniesionych wydatków na nowo wybudowany obiekt, na wydatki poniesione na remont i wydatki na ulepszenie nie mają żadnego uzasadnienia prawnego dotyczą bowiem dwóch odrębnych obiektów budowlanych.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Czy koszty odtworzenia zniszczonego majątku stanowią koszty uzyskania przychodów?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny