Czy budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wymaga pozwolenia na budowę?

A A A

Do sądowego sporu dotyczącego budowy podziemnego zbiornika retencyjnego doszło pomiędzy inwestorem, a starostą.


Mężczyzna, który chciał odprowadzać z dachu swojego domu deszczówkę i gromadzić ją w pojemniku umieszczonym pod powierzchnią gruntu, zgłosił do urzędu zamiar rozpoczęcia takiego przedsięwzięcia. Pomimo, że inwestor przedłożył dosyć szczegółowe plany realizacji takiej instalacji, starosta wniósł sprzeciw przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych. W uzasadnieniu swojej decyzji podniósł, że planowana inwestycja nie została ujęta w wykazie przedstawionym w art. 29 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.; dalej: PrBud), który określa inwestycje niewymagające pozwolenia na budowę. Z tego względu, w opinii organu nie można było przyjąć zgłoszenia przedmiotowych robót, które w świetle ww. ustawy wymagają pozwolenia na budowę.

Inwestor złożył odwołanie od decyzji organu I instancji i domagał się jej uchylenia oraz przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu wskazywał, że decyzja została wydana na podstawie ustawy w brzmieniu nieobowiązującym w dacie wydania decyzji. W podstawie prawnej wskazano Dz.U. z 2010 r. poz. 1333 ze zm., a obowiązujące PrBud w dniu wydania decyzji zostało opublikowane pod pozycją Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm. Co więcej, mężczyzna wskazał, że przepis art. 29 PrBud obejmuje pozycje, w które planowana przez niego inwestycja wpisuje się – art. 29 ust. 1 pkt 3, 3a, 19a lit. c, pkt 20 i 27 PrBud. Zdaniem skarżącego, skoro ustawodawca zwolnił inwestycje o większym stopniu skomplikowania z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, to tym bardziej należy wnosić, że inwestycja, jaką zaplanował także jest zwolniona z obowiązku uzyskania tego pozwolenia.

Starosta sprostował omyłkę pisarską dotyczącą publikatora ustawy, ale Wojewoda utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję. Zgodził się on ze starostą, że planowana inwestycja nie została objęta zwolnieniem z art. 29 PrBud. W opinii organów, gdyby zamysłem prawodawcy było zwolnienie zbiorników tego rodzaju z oprzyrządowaniem, wówczas zawarłby taki przepis w art. 29 PrBud. W konsekwencji inwestor powinien uzyskać pozwolenie na budowę takiego zbiornika w sytuacji, gdy zamierza jego budowę niezależnie od domu, z którym zbiornik ma być powiązany.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, w wyroku z 11.1.2022 r. (II SA/Po 319/21) stwierdził, że skarga zasługiwała na uwzględnienie. Sąd wziął pod uwagę część z zarzutów inwestora, a także inne względy, o których nie było mowy w skardze. Skład orzekający co prawda zgodził się z organami niższych instancji, że powołane przepisy art. 29-31 PrBud faktycznie nie zawierają wśród wyjątków, które regulują, inwestycji opisanej w zgłoszeniu złożonym przez skarżącego, jednak nie podzielił opinii, że skoro przepis nie obejmuje konkretnej inwestycji, zgłoszenie sprzeciwu do jej realizacji było obligatoryjne.

Sąd zwrócił uwagę na przepis art. 29 ust. 2 pkt 6 PrBud, dotyczący zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3. Chociaż wody opadowej nie da się zakwalifikować do kategorii nieczystości ciekłych (choćby ze względu na ich definicję z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), należy stwierdzić, że skoro ustawodawca dopuścił możliwość zainwestowania terenu taką budową, niewymagającą pozwolenia na budowę, która miałaby zawierać substancję w postaci nieczystości ciekłych, a która jest znacznie bardziej inwazyjna w sferę środowiska, budowa zbiornika na deszczówkę również nie powinna wymagać takiego pozwolenia. Sąd stwierdził, że mimo braku planowanej inwestycji w katalogu, o którym mowa w art. 29–31 PrBud, dalece nieracjonalnym byłoby rozwiązanie, w którym wymaga się udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji wywołującej nieporównywalnie mniejsze konsekwencje niż inwestycja z art. 29 ust. 1 pkt 6 PrBud.

W opinii WSA w Poznaniu, ustawodawca przyjmując katalog zamknięty wyjątków, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę może obejmować inwestycję niewymienioną w tym katalogu, o ile wpisuje się ona w jego racjonalność, co niewątpliwie ma miejsce w niniejszej sprawie.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Czy budowa podziemnego zbiornika retencyjnego wymaga pozwolenia na budowę?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny