Czy bonifikata przy przekształceniu użytkowania wieczystego podlega PIT?

A A A

Prezydent Poznania zwrócił się do organów podatkowych z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Istotą sprawy, która wzbudziła urzędnicze wątpliwości było, czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega kwota bonifikaty udzielonej osobie fizycznej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz czy gmina jest zobowiązana do wystawiania informacji PIT-8C?

Prezydent miasta jest organem upoważnionym do wydawania decyzji w zakresie wspomnianego przekształcenia. Na mocy obowiązujących przepisów może on również udzielić bonifikaty od opłaty pobieranej z jego tytułu. Wielkość zniżek i sposób ich naliczania są ustalane przez uchwałę rady gminy. Nie inaczej było także w omawianym przypadku – dla przykładu w stosunku do działek przeznaczonych na cele mieszkaniowe na terenie gminy obowiązywały upusty od 10 do 80%, a ich wysokość była uzależniona od długości korzystania z użytkowania wieczystego przez daną osobę.

Wśród zasad obowiązujących osoby, którym został przyznany upust było również obwarowanie, że w ciągu 5 lat nie mogą one zbyć nieruchomości lub używać ich na cele inne niż uzasadniające przyznanie bonifikaty. Jeśli zasada ta została złamana, gmina ma obowiązek domagać się od takiej osoby zwrotu udzielonego upustu w zwaloryzowanej kwocie. Wyjątek od tej reguły stanowiło zbycie nieruchomości na rzecz osoby bliskiej, lub spółdzielni mieszkaniowej w przypadku ustanowienia odrębnej własności na rzecz członków oraz właścicieli lokali, którym przekształcono udział w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności.

Kierując wspomniane wcześniej pytanie wnioskodawca twierdził, że bonifikata nie jest przychodem i nie powinna zostać opodatkowana, jak również urzędnicy nie muszą wystawiać informacji PIT-8C.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w decyzji z 23.7.2015 r. nie zgodził się z opinią Prezydenta Miasta. Jednak po zaskarżeniu przez niego wydanej latem interpretacji, fiskus zmienił zdanie i przyznał się do błędu jeszcze przed wszczęciem postępowania w WSA.

W ponownie wydanej interpretacji z 6.11.2015 r. (ILPB1/4511-4-50/15-2/AP) organ podatkowy stwierdził, że stanowisko Prezydenta Miasta w przedmiotowym zakresie było prawidłowe. W uzasadnieniu Dyrektor Izby Skarbowej stwierdził, co następuje: „Brak ograniczenia kręgu beneficjentów do konkretnych osób lub grup osób indywidualnie oznaczonych oraz przyznawanie bonifikaty na takich samych zasadach wszystkim osobom uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości sprawia, że korzystanie z bonifikaty należy uznać za neutralne podatkowo. Skoro więc w opisanej sytuacji podstawą udzielenia bonifikaty jest akt jednostki samorządu terytorialnego – Rady Miasta – która dotyczy przyznawania bonifikaty, oraz która skierowana jest do wszystkich mieszkańców Miasta, to uznać należy, że udzielenie bonifikaty osobie fizycznej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego stwierdzić należy, że na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek wystawienia, na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji PIT-8C”.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Czy bonifikata przy przekształceniu użytkowania wieczystego podlega PIT?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny