Rachunek kosztów w układzie kosztów pełnych i zmiennych

Rachunek kosztów w układzie kosztów pełnych i zmiennych

Monitor Rachunkowosci i Finansow | 8/2008
Marek Barowicz

Rachunek kosztów stanowi zbiór działań ukierunkowanych na przedstawienie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie w aspekcie ponoszonych kosztów produkcji i sprzedaży. Celem realizacji rachunku kosztów jest uzyskanie informacji niezbędnych do opracowania sprawozdawczości finansowej. Rachunek kosztów obejmuje ewidencję, kalkulację i analizę kosztów. WprowadzenieW toku prowadzenia biznesu wykształciły się w systemie rachunkowości 2 zasadnicze rodzaje rachunku kosztów: rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych. Różnica między tymi dwiema metodami tkwi w wycenie produkcji. Rachunek kosztów pełnych wycenia wyroby gotowe według pełnych kosztów wytworzenia, zaś rachunek kosztów zmiennych – według zmiennych kosztów produkcji (rysunek 1 i 2).Rachunek zysków i strat w systemie rachunku kosztów pełnych przedstawia się następująco:Przychody ze sprzedaży (ilość × cena)– Koszt wytworzenia wyrobów sprzedanych– Koszty ogólnego zarządu= Zysk (strata) na sprzedażyRachunek zysków i strat w systemie rachunku kosztów zmiennych przedstawia się następująco:Przychody ze sprzedaży (ilość × cena)– Koszty zmienne (ilość × jednostkowy koszt zmienny)= Marża brutto (marża pokrycia)– Koszty stałe= Zysk (strata) na sprzedażyPRZYKŁAD 1Przedsiębiorstwo wytwarza jednorodny produkt. Zakłada się, że nie występuje produkcja niezakończona. Dane o produkcji i kosztach w okresie 2 miesięcy kształtują się następująco:[...]