"Monitor Prawniczy" (ISSN 1230-6509) to jedyny wśród prawniczych czasopism specjalistycznych wydawanych w Polsce dwutygodnik. Czasopismo ukazuje się od 1993 r., najpierw jako miesięcznik, a od 2002 r. jako dwutygodnik. Do czerwca 2016 r. ukazało się ponad 400 numerów czasopisma.

Wydawcą czasopisma jest renomowane Wydawnictwo C.H.Beck specjalizujące się w publikacji fachowej literatury prawniczej – komentarzy, monografii, wzorów pism, podręczników prawniczych, zbiorów przepisów oraz encyklopedii i słowników, a także szerokiej palety prawniczych czasopism naukowych.

W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe z zakresu prawa cywilnego oraz postępowania cywilnego, prawa spółek, prawa upadłościowego i naprawczego, prawa konkurencji, prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, a także prawa karnego i procedury karnej oraz prawa wspólnotowego.

Każdy numer czasopisma podzielony jest na przejrzyste działy: Aktualności, Opinie, Orzecznictwo, Zagadnienia prawne w orzecznictwie Sądu Najwyższego, Glosa, Praktyka. Kilka razy w roku publikowane są także obszerne, monograficzne dodatki specjalne. Jedną z cech wyróżniających „Monitor Prawniczy” jest niezwykle staranna i wnikliwa redakcja tekstów (bardzo duży nacisk kładziony jest na sprawną i transparentną współpracę redakcji z autorami) oraz przejrzysta, łatwa w nawigacji szata graficzna.

Redakcja „Monitora Prawniczego” jest również organizatorem cyklu seminariów i konferencji prawniczych z udziałem największych autorytetów w poszczególnych dziedzinach prawa. Od 2004 r. odbyło się ponad 150 tego typu spotkań. Seminaria i konferencje stanowią forum wymiany poglądów teoretyków i praktyków prawa, przedstawicieli różnych zawodów prawniczych z całego kraju.

"Monitor Prawniczy" (ISSN 1230-6509) is the only law journal in Poland which is published fortnightly.The journal has been published since 1993, initially as a monthly, and from 2002 as a biweekly. Until Juni 2016, over 400 issues of the magazine have been brought out.

The journal is published by the renowned C.H.Beck Publishers specializing in professional legal literature – commentaries, monographs, specimen forms, legal textbooks, collective citations, encyclopaedias and dictionaries, as well as a wide range of journals.

The journal features scientific articles in the field of civil law and civil procedure, companies law, bankruptcy and reorganization law, competition law, industrial property law, copyright law, criminal law and criminal procedure, as well as the community law.

Each issue is divided into transparent sections:News, Opinions, Case Law, Legal Issues in the Supreme Court Practice, Gloss, Practice.Several times a year also extensive special monographic supplements are published.One of the distinctive features of “Monitor Prawniczy” is careful and thorough editing work (big emphasis is placed on efficient and transparent collaboration of the editorial board with the authors), as well as the clear and easy to navigate graphic layout.

The editorial board of "Monitor Prawniczy" also organizes seminars and conferences attended by the most prominent authorities in individual fields of law. Since 2004, over 150 such meetings have been held.The seminars and conferences serve as a forum for the exchange of views between theoreticians and practitioners of law, representative of different legal professions from all over the country.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 5085