Zmiana wyroku konsensualnego przez sąd odwoławczy

Monitor Prawniczy | 9/2022
Moduł: prawo karne
DOI: 10.32027/MOP.22.9.1
Anna Dziergawka

Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy zmiana wyroku konsensualnego przez sąd odwoławczy jest możliwa i czy odbywa się na ogólnych zasadach wyrażonych w Kodeksie postępowania karnego. Autorka wyraża stanowisko, że sąd odwoławczy ma ograniczone możliwości orzekania reformatoryjnego, które jest uzależnione od uzyskania ponownego porozumienia stron. W publikacji zawarto postulat, aby sąd odwoławczy, rozpoznając apelację od wyroku konsensualnego, w pierwszej kolejności dążył do wydania orzeczenia reformatoryjnego, a dopiero ultima ratio kasatoryjnego.Abstract:

Zmiana wyroku konsensualnego przez sąd odwoławczy

Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy zmiana wyroku konsensualnego przez sąd odwoławczy jest możliwa i czy odbywa się na ogólnych zasadach wyrażonych w Kodeksie postępowania karnego. Autorka wyraża stanowisko, że sąd odwoławczy ma ograniczone możliwości orzekania reformatoryjnego, które jest uzależnione od uzyskania ponownego porozumienia stron. W publikacji zawarto postulat, aby sąd odwoławczy, rozpoznając apelację od wyroku konsensualnego, w pierwszej kolejności dążył do wydania orzeczenia reformatoryjnego, a dopiero ultima ratio kasatoryjnego. Słowa kluczowe: skazanie bez rozprawy, wyrok konsensualny, sąd odwoławczy, orzeczenie reformatoryjne, orzeczenie kasatoryjne, porozumienie stron

Amendment of a consensual verdict by the appellate court

The objective of this article is to try answer the question of whether the amendment of a consensual verdict by the appellate court is possible and whether it follows the general principles set out in the Code of Criminal Procedure. The author expresses the view that the appellate court has limited possibilities of reformatory adjudication, which depends on re-obtaining reconciliation of the parties. The publication postulates that the appellate court, when examining an appeal against a consensual verdict, should first seek to issue a reformatory judgment, and cassation only ultima ratio. Key words: conviction without trial, consensual verdict, court of appeal, reformatory judgment, cassation judgment, agreement of the parties