Zdolność sądowa a reprezentacja stowarzyszenia zwykłego przez jego przedstawiciela

- glosa

Monitor Prawniczy | 1/2020
Moduł: prawo cywilne, postępowanie cywilne
DOI: 10.32027/MOP.20.1.5
Edyta Hadrowicz

Przez reprezentowanie stowarzyszenia zwykłego, które powstało przed wejściem w życie ZmPrStowU oraz nie dokonało wpisu do ewidencji po 20.5.2016 r. – nie można rozumieć dokonywania czynności prawnej ze skutkiem dla tego stowarzyszenia1.

Postanowienie NSA z 8.9.2017 r., I OSK 2274/15, Legalis
Abstract:

Zdolność sądowa a reprezentacja stowarzyszenia zwykłego przez jego przedstawiciela
Niniejsza glosa na postanowienie NSA z 8.9.2017 r., I OSK 2274/15, dotyczy zagadnienia zdolności sądowej stowarzyszenia zwykłego w aspekcie jego reprezentacji przez przedstawiciela. Glosowane orzeczenie ma doniosłe znaczenie dla praktyki obrotu w zakresie funkcjonowania stowarzyszeń zwykłych, które po 20.5.2016 r. nie dokonały wpisu do ewidencji. W glosowanym orzeczeniu NSA uznał, że przedłożenie regulaminu stowarzyszenia zwykłego, protokołu podjęcia uchwały o wyborze przedstawiciela stowarzyszenia zwykłego oraz zawiadomienia o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego i wyborze jego przedstawiciela podpisanego przez założycieli stowarzyszenia zwykłego – jest niewystarczające dla ustalenia, że przedstawiciel jest jednocześnie umocowany do dokonania określonej czynności prawnej (np. złożenia w imieniu stowarzyszenia zwykłego wniosku o dopuszczenie danej organizacji społecznej do udziału w określonej sprawie). W zakresie podniesionej argumentacji NSA oparł swoje stanowisko na tezie, iż przez reprezentowanie stowarzyszenia zwykłego, które powstało przed wejściem w życie ustawy z 25.9.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw oraz nie dokonało wpisu do ewidencji po 20.5.2016 r. – nie można rozumieć dokonywania czynności prawnej ze skutkiem dla tego stowarzyszenia. W rezultacie przedmiotową kwestię aktualnie uznać należy za ostatecznie rozstrzygniętą w polskim porządku prawnym. Słowa kluczowe: stowarzyszenie zwykłe, zdolność sądowa, reprezentacja, przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe, zarząd, wpis do ewidencji, organizacja społeczna, regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego, pełnomocnictwo
Capacity to be a party to a lawsuit and representation of an ordinary association by its representative
This gloss to the decision of the Supreme Administrative Court of 8 September 2017 (I OSK 2274/15) concerns the capacity of an ordinary association to be a party to a lawsuit in the aspect of its representation by a representative. The commented verdict is of great importance for the functioning of ordinary associations which after 20 May 2016 have not made an entry into the register. In its decision the Supreme Administrative Court found that the submission of the regulations of an ordinary association, minutes for the resolution on the election of a representative of an ordinary association as well as notification of establishment of an ordinary association and selection of its representative signed by its founders – is insufficient to determine that the representative is at the same time empowered to perform a particular legal act (e.g. submitting an application on behalf of an association for admission of a given social organization to participate in a given case). As regards argumentation, the Supreme Administrative Court based its position on the thesis that represention of an ordinary association which was established before the entry into force of the Amended Act on Associations and has not made an entry into the register after 20 May 2016 – cannot be understood as performing legal acts with effect for this association. As a result, the issue should now be considered as finally resolved in the Polish legal order. Key words: ordinary association, capacity to be a party to a lawsuit, representation, representative representing an ordinary association, management board, entry in the register, social organization, regulations of an ordinary association, power of attorney