Zawiadomienie pokrzywdzonego o rozprawie głównej lub posiedzeniu wyrokowym w świetle art. 337a § 1 KPK

Monitor Prawniczy | 24/2019
Moduł: prawo karne
DOI: 10.32027/MOP.19.24.5
Dorota Czerwińska

Artykuł dotyczy kwestii zawiadomienia pokrzywdzonego o rozprawie głównej lub posiedzeniu wyrokowym po wprowadzeniu do KPK art. 337a § 1 w brzmieniu obowiązującym do 4.10.2019 r. Przepis ten w warstwie werbalnej nakładał bowiem na sąd obowiązek dokonania takiego zawiadomienia tylko w razie złożenia przez pokrzywdzonego o to wniosku. Pozostawał on jednak w potencjalnej kolizji zwłaszcza z art. 350 § 4 KPK, która to kolizja w orzecznictwie SN rozwiązywana była na korzyść art. 337a § 1 KPK jako lex specialis. W artykule zaproponowano jednak, uwzględniając głosy w piśmiennictwie, celowościową wykładnię tego przepisu prowadzącą do wniosku o obowiązku zawiadomienia pokrzywdzonego o posiedzeniu przed rozprawą lub rozprawą główną z urzędu także w poprzednim stanie prawnym. Uwzględniono także nowe brzmienie przepisu art. 337a § 1 KPK, mocą którego ustawodawca – usuwając sporny fragment będący przedmiotem analizy w niniejszym artykule – przesądził o obowiązku zawiadomienia pokrzywdzonego o rozprawie głównej lub posiedzeniu wyrokowym z urzędu.Summary:

Notification of the victim of the main trial or adjudication session in light of Art. 337a § 1 of the Code of Criminal Procedure
The article discusses the matter of notifying the victim of the main trial or adjudication session with respect to Art. 337a § 1 of the Code of Criminal Procedure applicable from 15 April 2016 to 4 October 2019. The provision verbally required such notification only if the victim has requested such notification. However, the provision was in a potential conflict especially with Art. 350 § 4 oif the Code. In the Supreme Court case law this conflict was resolved in favour of Art. 337a § 1 as lex specialis. The article, however, basing on literature, proposes a teleological interpretation of this provision which leads to the conclusion that notification of the victim before the session or main trial was obligatory. The deliberations remain valid although the provision has been amended since the issue still remains topical for the purpose of establishing whether the victim has been duly notified of the trial or session before 4 October 2019 in cases that are still pending.
Key words: victim, notification of hearing trial or session, victim’s right to be present in court during the main trial, plea bargaining, teleological interpretation Słowa kluczowe: pokrzywdzony, zawiadomienie o terminie rozprawy lub posiedzenia, prawo udziału pokrzywdzonego w rozprawie głównej, porozumienia procesowe, wykładnia celowościowa