Zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie biegu przedawnienia – nowe ujęcie starego problemu

Monitor Prawniczy | 8/2022
Moduł: prawo cywilne, postępowanie cywilne
DOI: 10.32027/MOP.22.8.1
Bartłomiej Kowalczyk
Zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie biegu przedawnienia – nowe ujęcie starego problemu

Problematyka przerwania biegu przedawnienia przez wniosek o zawezwanie do próby ugodowej jest jednym z tych zagadnień, które doczekały się szerokiego omówienia w doktrynie i orzecznictwie. Pomimo ugruntowanego stanowiska judykatury opowiadającego się za przypisaniem skutku przerwania biegu przedawnienia wnioskowi o zawezwanie (niezależnie od rozbieżności co do szczegółów), w doktrynie były i dalej są wyrażane również poglądy przeciwne. Celem niniejszego artykułu jest wzbogacenie tych poglądów o nowe argumenty, które mogłyby zostać wykorzystane np. przez SN przy rozstrzyganiu zagadnień prawnych w sprawie o sygn. II CSKP 315/22. Pomimo nowelizacji KC, która zacznie obowiązywać od 30.6.2022 r., tytułowa problematyka zachowa aktualność w odniesieniu do wniosków złożonych do 29.6.2022 r.Abstract:

Zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie biegu przedawnienia – nowe ujęcie starego problemu

Problematyka przerwania biegu przedawnienia przez wniosek o zawezwanie do próby ugodowej jest jednym z tych zagadnień, które doczekały się szerokiego omówienia w doktrynie i orzecznictwie. Pomimo ugruntowanego stanowiska judykatury opowiadającego się za przypisaniem skutku przerwania biegu przedawnienia wnioskowi o zawezwanie (niezależnie od rozbieżności co do szczegółów), w doktrynie były i dalej są wyrażane również poglądy przeciwne. Celem niniejszego artykułu jest wzbogacenie tych poglądów o nowe argumenty, które mogłyby zostać wykorzystane np. przez SN przy rozstrzyganiu zagadnień prawnych w sprawie o sygn. II CSKP 315/22. Pomimo nowelizacji KC, która zacznie obowiązywać od 30.6.2022 r., tytułowa problematyka zachowa aktualność w odniesieniu do wniosków złożonych do 29.6.2022 r. Słowa kluczowe: przedawnienie, zawezwanie, ugoda, przerwanie, przedprocesowy

A call for a pre-trial settlement vs interruption of the limitation period – a new approach to an old problem

The problem of interruption of the limitation period by a motion to call for a pre-trial settlement is one of those issues that have been widely discussed by legal authors and judicature. Although the judiciary’s position that such motion interrupts the period of limitation is well-established (in spite of discrepancies as to details), some legal scholars and commentators have presented views to the contrary. The purpose of this article is to enrich these views with new arguments, which could be used e.g. by the Supreme Court when deciding the legal issues in case no. II CSKP 315/22. Despite the amendment to the Civil Code, which will become effective as of 30 June 2022, the problem shall remain valid with respect to the motions filed on or before 29 June 2022 r. Key words: period of limitation, call, settlement, interruption, pre-trial