Zasady składania pism przygotowawczych w postępowaniu cywilnym

Monitor Prawniczy | 1/2022
Moduł: postępowanie cywilne
DOI: 10.32027/MOP.22.1.3
Michał Bieniak

Od wielu lat jesteśmy świadkami kolejnych nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Większość z nich motywowana jest wolą przyspieszenia toczących się postępowań1. W praktyce nie wpływają one znacząco na szybkość postępowania, o czym będzie mowa w dalszych fragmentach niniejszego artykułu, natomiast niemal wszystkie generują problemy interpretacyjne. Jest to zresztą zjawiskiem naturalnym, skoro zmieniane są przepisy, które „obrosły” już w interpretację zarówno doktrynalną, jak i orzeczniczą. Dodatkowo, zmiany przepisów proceduralnych (jak i w większości przypadków również materialnoprawnych) mają w Polsce charakter wyrywkowy. Nie tworzy się nowych kodyfikacji, opartych na jasnej systematyce i myśli przewodniej, lecz wprowadza doraźne zmiany, często niepasujące do konstrukcji kodyfikacji, uchwalonych kilkadziesiąt lat temu.
Jedną z takich nowelizacji, które – jak wskazują statystyki2 – wcale nie doprowadziły do przyspieszenia postępowań, a jednocześnie doprowadziły do powstania nowych problemów interpretacyjnych, jest nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r., która weszła w życie 7.11.2019 r.3 ZmKPCU19 wprowadziła m.in. bardzo istotne zmiany w zakresie porządku składania pism procesowych oraz zgłaszania wniosków dowodowych, uchylając art. 207 KPC, a jednocześnie wprowadzając art. 2051–20512 KPC. Tym regulacjom zostanie poświęcony niniejszy tekst. Jego celem jest też podjęcie polemiki z kształtującą się powoli przeważającą praktyką stosowania tych przepisów.Abstract:

Zasady składania pism przygotowawczych w postępowaniu cywilnym

Dnia 7.11.2019 r. weszła w życie kolejna nowelizacja procedury cywilnej, która gruntownie przemodelowała zasady składania pism przygotowawczych. Na tle wprowadzonych wówczas przepisów zaczęła się kształtować praktyka zwrotu pism, złożonych bez zarządzenia przewodniczącego. Obecne brzmienie przepisów, w odróżnieniu do wcześniej obowiązującego art. 207 KPC, nie daje jednak podstaw do takich rozstrzygnięć. Słowa kluczowe: pismo przygotowawcze, plan rozprawy, zarządzenie wymiany pism przygotowawczych, posiedzenie przygotowawcze, zwrot pisma

Rules for submitting preparatory documents in civil proceedings

A subsequent amendment to the civil procedure, which basically remodelled the rules for submitting preparatory document, has become effective as of 7 November 2019. The regulations passed at that time warranted the practice of returning the documents submitted without an order of the presiding judge. However, the current wording of the provisions, unlike the previously binding Art. 207 of the Code of Civil Procedure, provides no grounds for such decisions. Key words: preparatory document, trial schedule. order to exchange preparatory documents, reparatory hearing, return of document