Zasada ogólna oceny urzędów administracyjnych i ich pracowników (art. 14a KPA) – analiza krytyczna

Monitor Prawniczy | 9/2020
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/MOP.20.9.3
Jan Chmielewski

W artykule przeprowadzono analizę zasady oceny urzędów i ich pracowników – nowej zasady ogólnej postępowania administracyjnego, wprowadzonej do treści KPA w wyniku wejścia w życie „Konstytucji dla biznesu”. W opracowaniu zaprezentowane zostały racje aksjologiczne przemawiające za wprowadzeniem tej zasady do porządku prawnego, jak również podjęto próbę wytyczenia jej zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego. Ponadto podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w obecnym kształcie analizowana zasada jest spójna z przepisami ogólnego postępowania administracyjnego i pozwoli skutecznie zrealizować zamierzone przez ustawodawcę cele.


Abstract:

Zasada ogólna oceny urzędów administracyjnych i ich pracowników (art. 14a KPA) – analiza krytyczna
W artykule przeprowadzono analizę zasady oceny urzędów i ich pracowników – nowej zasady ogólnej postępowania admi­nistracyjnego, wprowadzonej do treści KPA w wyniku wejścia w życie „Konstytucji dla biznesu”. W opracowaniu rozważano racje aksjologiczne przemawiające za wprowadzeniem tej zasady do porządku prawnego, jak również podjęto próbę wytyczenia jej zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego. Ponadto podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w obecnym kształcie analizowana zasada jest spójna z przepisami ogólnego postępowania administracyjnego i pozwoli skutecznie zrealizować zamierzone przez ustawodawcę cele. Słowa kluczowe: postępowanie administracyjne, zasady ogólne, dobro wspólne, strona postępowania, urząd administracyjny, organ administracji publicznej, decyzja administracyjna
The general principle for assessment of administrative offices and their staff (Art. 14a of the Code of Administrative Procedure – a critical analysis
The article analyses the principles of assessment of offices and their staff – a new general principles of administrative proceedings entered in the Code of Administrative Procedure as a result of coming into force of the “Constitution for Business”. The author considers axiological reasons for the introduction of this principle to the legal order and makes an attempt to delimit its subjective and objective scope. Moreover, an attempt has been made to answer the question whether in the present form the principle complies with the general rules of administrative procedure and will allow to realise the goals intended by the legislator effectively. Key words: administrative proceedings, general principles, common good, party to the proceedings, administrative office, public authority, administrative decision