Zarzuty osoby przypozwanej co do nieprawidłowego prowadzenia postępowania przez stronę wobec dokonanych pomiędzy nimi uzgodnień

Monitor Prawniczy | 22/2015
Moduł: postępowanie cywilne
Ireneusz Wolwiak
Zarzuty osoby przypozwanej co do nieprawidłowego prowadzenia postępowania przez stronę wobec dokonanych pomiędzy nimi uzgodnień

W ramach różnych sytuacji procesowych powstających w toczącym się postępowaniu występuje również przypadek, gdy obie strony tego procesu powinny być zainteresowane – z uwagi na ich prawa związane ze stosunkiem materialnoprawnym – wcześniejszym postępowaniem. Wobec prawdopodobieństwa zaistnienia już wówczas takiego sporu oraz wpływu rozstrzygnięcia sądu na ich wzajemne prawa i obowiązki – właściwy był udział obu tych stron w takim postępowaniu, przy czym jedna z nich mogła stać się wyłącznie interwenientem ubocznym. Niezależnie natomiast od zawiadomienia jej o toczącym się postępowaniu, mogła ona nie przystąpić do procesu, uważając za właściwe udzielenie tylko stronie wzywającej informacji (wskazówek) co do podejmowanych przez nią czynności. Podniesienie zarzutu niedostosowania się do tych wskazówek będzie natomiast stanowić przedmiot niniejszego opracowania.