Zakres zadań (obowiązków) kuratora rodzinnego versus kuratora dla dorosłych

Monitor Prawniczy | 24/2020
Moduł: prawo karne
DOI: 10.32027/MOP.20.24.5
Krzysztof Chmielarz

W opracowaniu poddano analizie zakres obowiązków kuratorów dla dorosłych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych oraz zakres zadań należących do sfery działalności kuratorów rodzinnych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Tak zarysowana tematyka wychodzi naprzeciw pojawiającym się w praktyce wątpliwościom dotyczącym poszerzenia zakresu zadań, a tym samym uprawnień kuratorów sądowych.Abstract

Zakres zadań (obowiązków) kuratora rodzinnego versus kuratora dla dorosłych

W opracowaniu poddano analizie zakres obowiązków kuratorów dla dorosłych wykonujących orzeczenia w sprawach karnych oraz zakres zadań należących do sfery działalności kuratorów rodzinnych wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Tak zarysowana tematyka wychodzi naprzeciw pojawiającym się w praktyce wątpliwościom dotyczącym poszerzenia zakresu zadań, a tym samym uprawnień kuratorów sądowych.

Scope of responsibilities (duties) of a court-appointed family guardian versus a probation officer

The article analyses the scope of duties of probation officers enforcing judicial decisions in criminal matters and the scope of responsibilities of welfare officers (court-appointed family guardians) who enforce judgments in cases concerning families and minors. The so formulated subject expounds on the doubts that arise in practice regarding the extension of the scope of tasks, and thus the powers of probation and welfare officers. Key words: responsibilities and powers of probation and welfare officers