Wytoczenie powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym i jego umorzenie a bieg terminu przedawnienia – cz. I

Monitor Prawniczy | 2/2015
Moduł: postępowanie cywilne
Joanna Studzińska
Wytoczenie powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym i jego umorzenie a bieg terminu przedawnienia – cz. I

Wytoczenie powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym, co do zasady, wiąże się z możliwością uzyskania szybkiego zaspokojenia roszczenia. Jednak wniesienie sprzeciwu przez pozwanego niweczy skutki tego postępowania i powoduje konieczność przeniesienia sprawy do zwykłego trybu procesowego, co prowadzi do umorzenia elektronicznego postępowania upominawczego. Umorzenie to ma jednak inny charakter niż umorzenie postępowania cywilnego w trybie art. 355 KPC. W związku z tym rodzi się pytanie, czy pierwotne wytoczenie powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym może rodzić skutki materialnoprawne takie jak przerwanie biegu przedawnienia, pomimo jego późniejszego umorzenia ze względu na nieuzupełnienie braków formalnych.