Wynagrodzenie za roboty dodatkowe w umowie o roboty budowlane

- glosa

Monitor Prawniczy | 16/2019
Moduł: prawo cywilne, nieruchomości
DOI: 10.32027/MOP.19.16.5
Jakub Abramowicz
Wynagrodzenie za roboty dodatkowe w umowie o roboty budowlane

1. W razie stwierdzenia przesłanek które wymienione są w art. 632 § 2 KC, ten przepis, jako szczególny wyłączający stosowanie przepisu ogólnego jakim jest art. 3571 KC, stanowi, co do zasady, podstawę prawną rozstrzygnięcia w sprawie. Artykuł 632 KC dotyczący umowy o dzieło ma per analogiam zastosowanie do wynagrodzenia ryczałtowego przewidzianego w umowie o roboty budowlane. 2. Wówczas, kiedy dochodzi do wykonania robót dodatkowych stanowiących korzyść majątkową dla zamawiającego, bez dokonania przez strony stosowanej zmiany umowy lub zawarcia innego porozumienia regulującego wykonanie tych robót, nie jest wykluczone żądanie przez przyjmującego zamówienie zapłaty równowartości wykonanych robót dodatkowych na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

Wyrok SN z 11.1.2017 r., IV CSK 109/16, Legalis
Summary:

Remuneration for additional works in a construction works contract
The institution of lump-sum remuneration plays an important role in business transactions. Contracts encompassing lump-sum remuneration are widely used in the construction services market, also in larger contracts of greater complexity. The commented judgement raises controversies of a dogmatic nature since the explanation of certain issues given by the Supreme Court appears to be based largely on – somewhat justified – protection of the interests of the party accepting the order (contractor). The purpose of the gloss is to clarify these doubts as well as formulate some general comments with respect to the analysed issues.
Key words: construction works contract, public procurement law, major change of the circumstances, lump-sum remuneration, unjust enrichment
Słowa kluczowe: umowa o roboty budowlane, prawo zamówień publicznych, istotna zmiana stosunków, wynagrodzenie ryczałtowe, bezpodstawne wzbogacenie