Wniosek o przyznanie prawa pomocy a zbyteczne wydatki skarżącego

Monitor Prawniczy | 12/2014

Strona postępowania sądowoadministracyjnego powinna partycypować w kosztach postępowania, jeżeli ma jakiekolwiek środki majątkowe, nawet gdyby miało to nastąpić z uszczerbkiem utrzymania koniecznego dla niej i jej rodziny. Wydatki poczynione na kosztowne meble czy sprzęt elektroniczny, nawet jeśli są finansowane ze środków pochodzących z kredytu czy też nabyte w systemie sprzedaży ratalnej wskazują na możliwości pokrywania przez ubiegającego się o przyznanie prawa pomocy wydatków o ponadprzeciętnych kwotach – wynika z postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Strona postępowania sądowoadministracyjnego powinna partycypować w kosztach postępowania, jeżeli ma jakiekolwiek środki majątkowe, nawet gdyby miało to nastąpić z uszczerbkiem utrzymania koniecznego dla niej i jej rodziny. Wydatki poczynione na kosztowne meble czy sprzęt elektroniczny, nawet jeśli są finansowane ze środków pochodzących z kredytu czy też nabyte w systemie sprzedaży ratalnej wskazują na możliwości pokrywania przez ubiegającego się o przyznanie prawa pomocy wydatków o ponadprzeciętnych kwotach – wynika z postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego. Barbara P. wniosła skargę do WSA w Warszawie na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. Skarżąca złożyła również wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. W uzasadnieniu wniosku dowodziła, że miesięcznie spłaca liczne zobowiązania wynikające m.in. z kredytu hipotecznego i pożyczek. Przedstawiła również kwoty wydatkowane miesięcznie na czynsz, energię elektryczną, gaz, jak również wydatki poniesione na leczenie. Jak oświadczyła jej wydatki co miesiąc wynoszą ponad 5 tys. zł, zaś wynagrodzenie jedynie 3 tys. zł, przy czym co kwartał pracodawca wypłaca jej premię w kwocie niemal 3 tys. zł. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że skarżąca nie wykazała, iż poniesienie kosztów wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika oraz uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 205 zł przekracza jej możliwości finansowe. W ocenie sądu, skomplikowana sytuacja finansowa skarżącej, nie jest, wbrew jej twierdzeniom, tylko i wyłącznie związana z koniecznością zaciągania pożyczek na kosztowne leczenie jej licznych schorzeń. Część wydatków poniesionych przez skarżącą miała bowiem zbyteczny charakter, w tym opłata za 14-dniowy pobyt w hotelu w nadmorskiej miejscowości, zakup na raty tabletu oraz dwóch stołów o wartości odpowiednio 4 tys. zł i 3 tys. zł, czy zakupy w sklepie kosmetycznym na kwotę niemal 800 zł. W rezultacie WSA w Warszawie stwierdził, że ponadstandardowe wydatki ponoszone przez skarżącą nie mogą mieć pierwszeństwa przed wydatkami związanymi z kosztami wszczętego postępowania sądowego. Barbara P. w zażaleniu dowodziła, że wydatki uznane przez WSA w Warszawie za zbyteczne, mieściły się w granicach koniecznych zakupów. Zakup kosmetyków był pokierowany kwestiami zdrowotnymi, gdyż produkty odpowiedniej jakości jej nie uczulają, zaś kwestionowanie przez sąd prawa do wyjazdu na wczasy, prowadzi do naruszenia art. 32 Konstytucji RP. Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał w mocy zaskarżone orzeczenie. Jak podkreślono, celem instytucji prawa pomocy jest zagwarantowanie dostępu do sądu podmiotom, których wyjątkowo trudna sytuacja materialna nie pozwala na poniesienie kosztów postępowania. Przyznanie prawa pomocy w jakimkolwiek zakresie musi być jednak postrzegane jako wyjątek od zasady ponoszenia kosztów postępowania, co należy mieć na uwadze przy rozstrzyganiu o zastosowaniu tej instytucji. W związku z tym strona występująca na drogę postępowania sądowego winna mieć świadomość obowiązku ponoszenia kosztów tego postępowania oraz wyjątkowości zwolnienia z tego obowiązku, czego konsekwencją powinno być wykazanie w sposób wiarygodny i rzetelny, że zachodzą przesłanki do uwzględnienia wniosku o przyznanie prawa pomocy. Naczelny Sąd Administracyjny pod­kreślił, że osoba ubiegająca się o udzie­lenie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym powinna poczynić oszczędności we własnych wydatkach, do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny. Dopiero gdyby poczynione w ten sposób oszczędności okazały się niewystarczające – może zwrócić się o pomoc państwa. W ocenie NSA wydatki poczynione przez skarżącą m.in.: na kosztowne meble, sprzęt elektroniczny, wyjazdy, czy jednorazowy wydatek kwoty 800 zł na zakup artykułów kosmetycznych, jednoznacznie wskazują na brak zagrożenia dla jej egzystencji. Nawet finansowanie ich za pośrednictwem kredytu, czy systemu sprzedaży na raty wskazuje na wiarygodność kredytową strony i tym samym możliwość pokrywania wydatków o ponadprzeciętnych kwotach. Powyższe wyklucza uznanie, że skarżąca nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego. Postanowienie NSA z 27.5.2014 r., II FZ 680/14