Wniesienie sprzeciwu od orzeczenia SKO

- glosa

Monitor Prawniczy | 9/2022
Moduł: nieruchomości
DOI: 10.32027/MOP.22.9.6
Łukasz Drożdżowski

Terminowe złożenie sprzeciwu od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego, doręczonego w formie papierowej – wbrew złożonemu wnioskowi o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w trybie art. 391 KPA w brzmieniu sprzed 5.10.2021 r. – nie konwaliduje wady procesowej orzeczenia oraz uniemożliwia sądowi powszechnemu merytoryczne rozpoznanie sprawy.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z 27.1.2022 r., II Ca 1108/21, niepubl.
Abstract:

Wniesienie sprzeciwu od orzeczenia SKO

Glosowane orzeczenie omawia ocenę skutków naruszenia przepisów postępowania administracyjnego w zakresie doręczeń elektronicznych, o których mowa w art. art. 391 KPA – w brzmieniu sprzed 5.10.2021 r. – na przebieg postępowania przed sądem powszechnym w sprawie sprzeciwu od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego (art. 80 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami). Słowa kluczowe: doręczenia elektroniczne, sprzeciw, odrzucenie pozwu, umorzenie postępowania, aktualizacja opłaty rocznej

An objection to a decision of a local government appeals board

The glossed judgment discusses the assessment of the effects of violation of the provisions of administrative procedure in the field of electronic service, referred to in Art. 391 of the Code of Administrative Proceedings – in the wording from before 5 October 2021 – on the course of proceedings before a common court concerning an objection to a decision of a local government appeals board (Art. 80 of the Real Estate Management Act of 21 August 1997). Key words: electronic service, objection, rejection of a claim, discontinuance of the proceedings, update of the annual fee