Weksel – określenie remitenta. Wypowiedzenie umowy leasingu

Wyrok SN z 9.9.2010 r., I CSK 685/09

Monitor Prawniczy | 22/2011
Moduł: prawo cywilne

Postawą określenia remitenta może być tylko tekst weksla.

Wyrok SN z 9.9.2010 r., I CSK 685/09

Z uzasadnienia:

Sąd Okręgowy w dniu 13.9.2005 r. nakazał pozwanym: P. Sp. z o.o. oraz Wiesławowi J., aby zapłacili solidarnie powodowej spółce z o.o. A. kwotę 394 680,16 zł z ustawowymi odsetkami od 11.8.2004 r. i kosztami procesu. Podstawę nakazu zapłaty stanowił dołączony do pozwu weksel własny. Z treści tego weksla wynikało, że został on wystawiony w dniu 30.1.2003 r. przez pozwaną spółkę na kwotę 394 680,16 zł, płatną powodowej spółce w dniu 10.8.2004 r., bez protestu. Na jego odwrocie znajdował się podpis Wiesława J. pod słowem „poręczam” oraz zwrot: „ustępujemy na zlecenie A. Sp. z o.o., Warszawa 26.7.2004”, podpisany w imieniu A.F. sp. z o.o. przez dwóch prokurentów.

Od nakazu zapłaty zarzuty wniósł skutecznie tylko pozwany Wiesław J. Sąd Okręgowy wyrokiem z 16.1.2008 r. utrzymał w stosunku do niego nakaz zapłaty w mocy.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego wyrokiem z 17.4.2009 r.

Z dokonanych w sprawie ustaleń wynika, że 27.1.2003 r. spółka A.F. zawarła ze spółką P. umowę leasingu urządzenia minilab msc 101.d. W związku z tą umową spółka P. (korzystający) wręczyła spółce A.F. (finansującemu) podpisany przez siebie w charakterze wystawcy i przez Wiesława J. w charakterze poręczyciela weksel in blanco. W deklaracji wekslowej spółka P. i Wiesław J. upoważnili odbiorcę weksla in blanco do wypełnienia go do sumy odpowiadającej zadłużeniu spółki P., wynikającemu z umowy leasingu, łącznie z odsetkami z tytułu opóźnienia w płatności kolejnych rat. Dnia 7.6.2004 r. nastąpiło rozwiązanie umowy leasingu wskutek jej wypowiedzenia przez finansującego ze skutkiem natychmiastowym z powodu zaprzestania płacenia rat przez korzystającego, zaś w dniu 23.6.2004 r. finansujący zawarł z powodową spółką umowę przelewu, mocą której przeniósł na nią wierzytelność w kwocie 394 680,16 zł, przysługującą mu wobec korzystającego, tj. spółki P., na podstawie umowy leasingu. Strona powodowa, czyli spółka A., otrzymała od finansującego, czyli od spółki A.F., niewypełniony weksel in blanco z datowanym na 26.7.2004 r. oświadczeniem „ustępujemy na zlecenie A. Sp. z o.o.”. Uzupełnienia weksla w sposób wyżej wskazany na kwotę objętą umową przelewu dokonała dopiero powodowa spółka.

Sąd Apelacyjny, oddalając apelację, uznał spółkę A.F. za remitenta otrzymanego weksla. W związku z tym przyjął, że mogła ona indosować otrzymany weksel na stronę powodową – zamieszczając oświadczenie: „ustępujemy na zlecenie A. Sp. z o.o.” – nawet przed jego uzupełnieniem. Ponadto, odniósł się do abstrakcyjnego i samodzielnego charakteru zobowiązania poręczyciela wekslowego i wynikających stąd konsekwencji. Podkreślił także, że pozwany poręczyciel wbrew spoczywającemu na nim ciężarowi dowodu nie wykazał niezgodnego z deklaracją wekslową wypełnienia weksla. W związku z tym wskazał w szczególności, iż pozwany, wypowiadając twierdzenia dotyczące niepomniejszenia przez stronę powodową dochodzonej należności o korzyści, jakie ona uzyskała wskutek wymagalności rat przed ustalonym terminem ich płatności, nie sformułował zarzutu naruszenia art. 70915 KC.

Jako podstawy kasacyjne skarżący przytoczył naruszenie art. 11, 16, 17 i 32 PrWeksl, naruszenie art. 382 i art. 233 § 1 w zw. z art. 391 § 1 KPC, naruszenie art. 328 § 2 w zw. z art. 391 § 1 KPC oraz naruszenie art. 378 § 1 KPC.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Naruszenie przepisów art. 233 § 1, art. 328 § 2 i art. 382 KPC może stanowić [...]