Usuwanie braków formalnych pozwu po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Monitor Prawniczy | 23/2015
Moduł: postępowanie cywilne
Tadeusz Zembrzuski

I. Wprowadzenie elektronicznego postępowania upominawczego1 służyło usprawnieniu i przyspieszeniu postępowania cywilnego2 dzięki odciążeniu sądów powszechnych3. Ma ono fakultatywny charakter, jego stosowanie jest uzależnione od wytoczenia powództwa w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu. Zakres przedmiotowy EPU4 jest związany z tradycyjnym postępowaniem upominawczym5, lecz wszystkie decyzje procesowe mają postać elektroniczną, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego za pomocą automatycznie tworzonych projektów czynności decyzyjnych sądu6. Ustawodawca utworzył postępowanie dwufazowe w tym znaczeniu, że jeżeli postępowanie nie zakończy się przed e-sądem7, to dalszy ciąg tego postępowania prowadzony jest przed sądem właściwości ogólnej8 na ogólnych zasadach procesowych. Etap ten powinien być traktowany jako kontynuacja postępowania wirtualnego9 i nie należy go postrzegać w oderwaniu od czynności dokonywanych w ramach EPU. Niezaskarżenie nakazu zapłaty wydanego w EPU powoduje jego uprawomocnienie. W razie braku podstaw do wydania nakazu zapłaty w EPU (odmowie jego wydania)10, jego uchylenia z urzędu, jak również w razie skutecznego wniesienia sprzeciwu (utraty jego mocy w całości), sąd przekazuje sprawę do zwykłego postępowania. Ustawodawca przewidział wówczas swoiste postępowanie dostosowawcze, mające na celu przystosowanie wniesionych w sprawie pism do wymagań przewidzianych w tradycyjnym postępowaniu11.