Upływ czasu a skuteczność roszczeń z tytułu naruszenia praw i interesów związanych z oznaczeniami odróżniającymi

Monitor Prawniczy | 22/2018
Moduł: własność intelektualna, prawo UE, prawo handlowe, prawo cywilne
DOI: 10.32027/MOP.18.22.5
Iwona Jakubiak vel Wojtczak
Upływ czasu a skuteczność roszczeń z tytułu naruszenia praw i interesów związanych z oznaczeniami odróżniającymi

Upływ czasu w kontekście skuteczności roszczeń z tytułu naruszeń wywołanych używaniem oznaczenia odróżniającego kojarzony jest najczęściej z przedawnieniem roszczeń. Tymczasem, mówiąc o wpływie upływu czasu na skuteczność takich roszczeń należy mieć na uwadze także szereg innych aspektów. Przede wszystkim trzeba odnotować specyficzne regulacje dotyczące możliwości wnoszenia roszczeń z tytułu naruszenia praw do zarejestrowanych znaków towarowych, uwzględniające tolerowanie używania oznaczenia kolizyjnego. Nie mniejsze znaczenie ma także fakt zbudowania własnej pozycji rynkowej przez oznaczenie naruszającego wskutek upływu czasu, który to fakt może uniemożliwiać zakwalifikowanie czynu jako naruszenia. Ponadto nie można pominąć kwestii nadużycia prawa podmiotowego i zasady venire contra factum proprium nemini licet (łac. nie wolno występować przeciwko temu, co wynika z własnych czynów). W niniejszym artykule omówione zostaną konsekwencje upływu czasu w kontekście skuteczności roszczeń z tytułu naruszenia praw i interesów związanych z oznaczeniami odróżniającymi na tle różnych narzędzi, w jakie wyposażają uprawnionego polskie ustawy: z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej1 i z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji2 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z 14.6.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej3.


Summary:

Lapse of time and effectiveness of claims for infringements of rights and interests connected with distinctive marks The lapse of time in the context of effectiveness of claims for infringements resulting from the use of a distinctive mark is often associated with limitation of claims. Meanwhile, also regulations regarding the possibility of filing claims for infringement of the rights to registered trademarks, involving tolerance for the use of a conflicting mark, should be noted. Secondly, the fact the mark of the infringer has built its own market position as a result of the lapse of time may prevent classifying that act as unlawful. Lastly, the concept of the abuse of rights and the venire contra factum proprium nemini licet rule should be mentioned. The article discusses the consequences of the lapse of time in the context of said claims basing on the Polish Industrial Property Act, the Unfair Competition Act and Regulation 2017/1001 on the European Union trade mark. Key words: limitation of claims, abuse of the right to a trademark, estoppel, trademark, tolerating the use of a mark Słowa kluczowe: przedawnienie roszczeń, nadużycie prawa do znaku, estoppel, znak towarowy, tolerowanie używania znaku