Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie (cavendi causa) jako źródło roszczenia o wyłączenie z masy upadłości

Monitor Prawniczy | 24/2021
Moduł: prawo cywilne, prawo handlowe
DOI: 10.32027/MOP.21.24.5
Stanisław Gurgul

Zasadniczy wątek niniejszego opracowania stanowi zagadnienie wyłączenia z masy upadłości rzeczy ruchomej przewłaszczonej przez upadłego dłużnika na zabezpieczenie wierzytelności, przysługującej wierzycielowi z tytułu sprzedaży dłużnikowi maszyn produkcyjnych. Ze względu na okoliczności faktyczne sprawy będącej kanwą opracowania wymagało to omówienia prawnej instytucji warunku (art. 89–94 KC) oraz zasad zaspokojenia wierzytelności korzystającej ze środka zabezpieczenia rzeczowego w postaci przeniesienia własności rzeczy, w doktrynie zwanego przewłaszczeniem cavendi causaAbstract:

Umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie (cavendi causa) jako źródło roszczenia o wyłączenie z masy upadłości

Zasadniczy wątek niniejszego opracowania stanowi zagadnienie wyłączenia z masy upadłości rzeczy ruchomej przewłaszczonej przez upadłego dłużnika na zabezpieczenie wierzytelności, przysługującej wierzycielowi z tytułu sprzedaży dłużnikowi maszyn produkcyjnych. Ze względu na okoliczności faktyczne sprawy będącej kanwą opracowania wymagało to omówienia prawnej instytucji warunku (art. 89–94 KC) oraz zasad zaspokojenia wierzytelności korzystającej ze środka zabezpieczenia rzeczowego w postaci przeniesienia własności rzeczy, w doktrynie zwanego przewłaszczeniem cavendi causa. Słowa kluczowe: przewłaszczenie na zabezpieczenie, wyłączenie z masy upadłości, data pewna, warunek zawieszający, warunek rozwiązujący, bezskuteczność czynności prawnej, zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej przez przewłaszczenie rzeczy

Agreement for transfer of ownership as a security (cavendi causa) as a source of a claim to exclude from the bankruptcy estate

The main issue discussed in the article is the exclusion from the bankruptcy estate of a movable assets which has been assigned by the bankrupt debtor as a security for debt and to which the creditor is entitled for the sale of machinery to the debtor. With a view of the facts of the case used as an example for the discussion it has been necessary to outline the legal institution of the condition (Art. 89–94 of the Civil Code) and the terms for satisfying the claim collateralised by the transfer of ownership, which in the doctrine is called cavendi causa. Key words: transfer of ownership as a security, exclusion from the bankruptcy estate, condition precedent, condition subsequent, satisfaction of a claim collateralised by transfer of ownership