Umowa o roboty budowlane – zgoda inwestora na umowę z podwykonawcą

Wyrok SN z 24.1.2014 r., V CSK 124/13

Monitor Prawniczy | 24/2014
Moduł: prawo cywilne, nieruchomości

Jeżeli inwestor zrezygnował z wglądu do dokumentacji lub z żądania informacji od wykonawcy, skuteczność jego zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą nie jest uzależniona od przedstawienia umowy lub projektu umowy oraz wiedzy o jej postanowieniach (art. 6471 § 1 i 2 zd. 1 KC).

Wyrok SN z 24.1.2014 r., V CSK 124/13

Stan faktyczny Sąd Apelacyjny oddalił apelację od wyroku Sądu Okręgowego, którym zostało zasądzone od pozwanej wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane. Sądy obu instancji ustaliły, że spółka z o.o. zawarła z pozwaną, jako inwestorem, umowę o wybudowanie hali magazynowej i wykonanie innych robót budowlanych. Strony umowy postanowiły, że wykonawca wykona roboty własnymi siłami, a w wypadku konieczności powierzenia ich wykonawcom zawiadomi o tym pozwaną i przed zawarciem umów podwykonawczych na jej żądanie udzieli jej wszelkich informacji dotyczących podwykonawców. Wykonawca zgłosił pozwanej zamiar powierzenia wykonania części robót powódce i poprosił o pisemne potwierdzenie przyjęcia tego zgłoszenia, które uzyskał następnie na piśmie. W umowie podwykonawczej postanowiono, że warunkiem rozpoczęcia prac jest przedstawienie zgody inwestora na jej zawarcie. Do każdej faktury składanej pozwanej spółka dołączała oświadczenie podwykonawców o otrzymaniu przez nich wynagrodzenia, w tym oświadczenia powoda. Pozwana zażądała od wykonawcy przesłania aktualnego oświadczenia powódki o braku zaległości, natomiast wykonawca zażądał zapłaty wynagrodzenia. Powódka wykonała prawidłowo roboty i wezwała pozwaną do zapłaty wynagrodzenia. Sąd II instancji uznał, że pozwana bezwarunkowo zgodziła się na powierzenie przez wykonawcę części robót innemu podmiotowi i jednoznacznie zaakceptowała zgłoszenie powódki jako podwykonawcy, a więc powódka z chwilą podpisania umowy uzyskała status podwykonawcy uprawnionego do dochodzenia wynagrodzenia wprost od inwestora. Wymóg znajomości treści umowy określony w art. 6471 § 2 KC odnosi się bowiem tylko do tzw. zgody biernej wyrażanej przez milczenie, ewentualnie można go rozważać w wypadku zgody czynnej dorozumianej, ale nie jest uprawnione odnoszenie tego wymogu do zgody wyrażonej wprost, także przed zawarciem umowy. Zapis pkt III ogólnych warunków umowy wiążących inwestora i wykonawcę nie pozostawia wątpliwości, że akceptacja zgłoszenia powoda jako podwykonawcy przez pozwaną była tożsama z przyjęciem przez pozwaną skutków zawarcia umowy podwykonawczej. Kolejnym przejawem tej akceptacji był wymóg składania przez podwykonawców oświadczeń o niezaleganiu wykonawcy z płatnościami oraz informacji o stanie rozliczeń. W skardze kasacyjnej pozwana zarzuciła naruszenie prawa materialnego – art. 6471 § 2 zd. 1 w zw. z art. 6471 § 1 w zw. z art. 60 KC przez błędną wykładnię, a w konsekwencji niewłaściwe zastosowanie art. 6471 § 2 zd. 1 oraz art. 6471 § 5 KC. Naruszenie prawa procesowego wywiodła z naruszenia art. 382 i 328 w zw. z art. 391 KPC.