Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło. Problem rękojmi za wady

Monitor Prawniczy | 15/2015
Moduł: prawo cywilne
Janusz A. Strzępka
Umowa o roboty budowlane a umowa o dzieło. Problem rękojmi za wady

W niniejszym opracowaniu analizie poddano kwestię, czy umowa o roboty budowlane jest tylko rodzajem (podtypem) umowy o dzieło, czy stanowi odrębny typ umowy nazwanej. W pierwszej kolejności przedstawiono poglądy judykatury oraz doktryny na ten temat. Autor opowiada się i uzasadnia stanowisko, że umowa o roboty budowlane i umowa o dzieło stanowią odrębne typy umów nazwanych. Należy w związku z tym przyjąć, że przedmiotem umowy o roboty budowlane jest świadczenie niepodzielne. Zgodnie z przepisem art. 647 KC, inwestor ma obowiązek dostarczyć (generalnemu wykonawcy) projekt. Dostarczenie projektu stanowi składnik przedmiotowo istotny (essentialia negotii) umowy o roboty budowlane. W opracowaniu przedstawiono także niektóre zagadnienia odnoszące się do odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady w umowach o roboty budowlane po dokonanej w 2014 r. nowelizacji przepisów KC, odnoszących się do rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.