Umowa dzierżawy zawierana na podstawie art. 41b ustawy o odpadach

Monitor Prawniczy | 11/2019
Moduł: nieruchomości, prawo cywilne
DOI: 10.32027/MOP.19.11.7
Joanna Dmowska

Ustawą z 20.7.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw1 prawodawca wprowadził wymóg zawierania umów dzierżawy w formie aktu notarialnego w przypadku enumeratywnie prowadzonej działalności z zakresu gospodarowania odpadami, o ile posiadacz odpadów lub podmiot do tego statusu aspirujący nie jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub użytkownikiem danej nieruchomości, na której ta działalność gospodarcza jest lub ma być prowadzona. Przedmiotem artykułu jest analiza cech umowy dzierżawy, jako wyróżnionego przez ustawodawcę stosunku obligacyjnego w gospodarowaniu odpadami. Rezultatem tych rozważań są wnioski co do celowości tak daleko idącej ingerencji ustawodawcy w stosunki cywilnoprawne i zasadę swobody umów.Summary:

A lease agreement concluded under Art. 41b of the Act on Waste
By the Act of 20 July 2018 amending the Act on Waste and certain other acts, the legislator introduced a requirement to conclude lease agreements in the form of a notarial deed in case of an enumerated waste management activity, provided that the holder of waste or the entity aspiring to this status is not the owner, perpetual usufructuary or user of a given property where this business activity is or is to be conducted. The article analyses the features of a lease agreement as an obligatory relationship in waste management distinguished by the legislator. The result of these deliberations are conclusions as to advisability of such far-reaching interference of the legislator into civil law relations and the principle of freedom of contract.
Key words: lease agreement, waste, waste collection, waste processing, joint and several liability, benefits Słowa kluczowe: umowa dzierżawy, odpady, zbieranie odpadów, przetwarzanie odpadów, odpowiedzialność solidarna, pożytki