Umorzenie postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela a zasądzenie na rzecz dłużnika kosztów obrony przed egzekucją

- glosa

Monitor Prawniczy | 3/2018
Moduł: postępowanie cywilne
Grzegorz Wolak

Dopuszczalne jest zasądzenie od wierzyciela na rzecz dłużnika zwrotu kosztów obrony przed egzekucją, w tym kosztów zastępstwa procesowego, w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego w związku z uchyleniem klauzuli wykonalności nadanej tytułowi egzekucyjnemu, na podstawie którego wszczęto to postępowanie (art. 98 § 1 i 3 w zw. z art. 13 § 2 KPC).

Uchwała SN z 13.4.2017 r., III CZP 4/17, Legalis