Termin przedawnienia opłat za studia

Monitor Prawniczy | 1/2018

Artykuł 160a ust. 7 ustawy z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, który wszedł w życie 1.10.2014 r., określa 3-letni termin przedawnienia roszczeń o opłatę za studia, wynikających z umów o warunkach odpłatności za studia, a art. 32 ustawy z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, przewiduje, usuwając występujące w tym względzie wątpliwości, że w takim samym terminie roszczenia te przedawniały się też przed wejściem w życie art. 160a ust. 7 PrSzkolWyż; tym samym wyłączone jest stosowanie w związku z wejściem w życie art. 160a ust. 7 PrSzkolWyż normy intertemporalnej wyrażonej w art. XXXV pkt 2 PWKC – stwierdził Sąd Najwyższy.

Artykuł 160a ust. 7 ustawy z 27.7.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.; dalej jako: PrSzkolWyż), który wszedł w życie 1.10.2014 r., określa 3-letni termin przedawnienia roszczeń o opłatę za studia, wynikających z umów o warunkach odpłatności za studia, a art. 32 ustawy z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1198 ze zm.; dalej jako: ustawa nowelizująca), przewiduje, usuwając występujące w tym względzie wątpliwości, że w takim samym terminie roszczenia te przedawniały się też przed wejściem w życie art. 160a ust. 7 PrSzkolWyż; tym samym wyłączone jest stosowanie w związku z wejściem w życie art. 160a ust. 7 PrSzkolWyż normy intertemporalnej wyrażonej w art. XXXV pkt 2 PWKC – stwierdził Sąd Najwyższy. Do 1.10.2014 r. istniały rozbieżności w ocenie terminu przedawnienia roszczeń o opłatę za studia. W orzecznic­twie przyjmowano termin 2 lub 3 lat, a nawet 10-letni. Ustawodawca nowelizując PrSzkolWyż dodał art. 160a ust. 7, na mocy którego roszczenia wynikające z umowy między uczelnią a studentem przedawniają się z upływem 3 lat. Wówczas powstała jednak wątpliwość czy 3-letni termin można liczyć dopiero od dnia wejścia w życie nowych przepisów. Zgodnie z art. XXXV pkt 2 PWKC, jeśli termin przedawnienia według przepisów KC jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie KC. W orzecznictwie wielokrotnie stosowano tę regułę na gruncie innych ustaw. W jednej ze spraw Sąd Okręgowy w Gliwicach przedstawił SN pytanie prawne: „Czy do oceny przedawnienia roszczenia o opłatę za studia, wynikającą z zawartej przed 1.10.2014 r. umowy o warunkach odpłatności za studia, o której mowa w art. 160 ust. 3 PrSzkolWyż w brzmieniu obowiązującym do 30.9.2014 r., zastosowanie znajdzie art. XXXV pkt 2 PWKC?”. Sąd podkreślił, że wątpliwości dotyczą roszczenia głównego, czyli kwot opłat za studia, które nie są świadczeniami okresowymi (zob. uchwała SN z 21.10.2015 r., III CZP 67/15, OSNC Nr 10/2016, poz. 116). W ocenie sądu, za twierdzącą odpowiedzią na postawione pytanie przemawia prawnocywilistyczne uregulowanie relacji pomiędzy uczelnią a studentem korzystającym odpłatnie z kształcenia na uczelni wyższej lub z usług edukacyjnych oraz unormowanie ogólnych kwestii dotyczących przedawnienia w przepisach KC. Dodatkowym argumentem jest też konieczność uwzględnienia ochrony interesów uczelni jako wierzyciela. Przeciwko przyjęciu takiego rozwiązania przemawia jednak argument, że ustawa nowelizująca wprowadza zmianę w przepisach pozakodeksowych, a ponadto zawiera własną regulację międzyczasową. Zgodnie z art. 32 ustawy nowelizującej, do umów w sprawie warunków odpłatności za studia lub usługi edukacyjne, o których mowa w art. 99 ust. 1 PrSzkolWyż, zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 160a ust. 7 PrSzkolWyż, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Wykładnia systemowa przemawia zatem za niedopuszczalnością zastosowania PWKC. Sąd Najwyższy podkreślił, że choć, co do zasady, prawo nie działa wstecz, to dopuszczalne są wyjątki, gdy wynika to z brzmienia ustawy lub celu. W ocenie SN, ustawodawca mając na celu zakończenie sporów co do terminu przedawnienia w umowach między uczelniami a studentami zdecydował się na taki wyjątek.

Uchwała SN z 8.12.2017 r., III CZP 74/17