Termin na zaskarżenie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji

- glosa

Monitor Prawniczy | 7/2022
Moduł: prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo handlowe
DOI: 10.32027/MOP.22.7.6
Michał Torończak

Abstract:

Termin na zaskarżenie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że 7-dniowy termin na wniesienie skargi do sądu administracyjnego na decyzję o wszczęciu wobec podmiotu krajowego przymusowej restrukturyzacji, wskazany w art. 103 ust. 5 BankFGwU, obowiązuje zarówno radę nadzorczą podmiotu w restrukturyzacji, jak i każdego, kogo interes prawny został naruszony wydaniem tej decyzji. Argumenty podniesione przez NSA na poparcie tego poglądu są jednak mało przekonujące i należałoby raczej przychylić się do stanowiska sądu I instancji, stosownie do którego, w odniesieniu do terminu na złożenie skargi do sądu administracyjnego, jaki obowiązuje podmioty inne niż rada nadzorcza podmiotu poddanego przymusowej restrukturyzacji, trzeba odwołać się do reguł ogólnych, zgodnie z którymi termin ten powinien wynosić 30 dni. W glosowanym postanowieniu NSA wypowiedział się też na temat tego, od kiedy biegnie termin na zaskarżenie decyzji o zastosowaniu przymusowej restrukturyzacji przez podmioty inne niż rada nadzorcza podmiotu poddanego przymusowej restrukturyzacji. Naczelny Sąd Administracyjny prawidłowo uznał, że termin ten należy liczyć od momentu opublikowania przez BFG na swojej stronie internetowej decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji lub informacji o przyczynach i skutkach wydania tej decyzji. Słowa kluczowe: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, przymusowa restrukturyzacja, decyzja o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji, skarga do sądu administracyjnego, termin na zaskarżenie

Time limit for appealing against the decision of the Bank Guarantee Fund to initiate compulsory restructuring

The Supreme Administrative Court stated that the 7-day time limit for submitting a complaint to an administrative court against a decision to initiate compulsory restructuring of a domestic entity laid down in Art. 103(5) of the Bank Guarantee Fund Act applies to the supervisory board of the entity under restructuring, as well as to anyone whose legal interest has been violated by such decision. However, the arguments raised by the Supreme Administrative Court in support of this view are not very convincing and one should rather agree with the position of the court of first instance according to which it is general rules that apply with regard to the deadline for submitting a complaint to an administrative court, which applies to entities other than the supervisory board of an entity subject to compulsory restructuring, pursuant to which the time limit for filing a complaint should be 30 days. In the commented judgment, the Supreme Administrative Court also presented its view as regards the date from which the time limit for lodging complaints against decisions on the application of compulsory restructuring by entities other than supervisory boards of the entities subject to restructuring runs. The Supreme Administrative Court correctly ruled that this time limit should be counted from the moment the Bank Guarantee Fund has published on its website the decision to initiate compulsory restructuring or the information about the reasons and consequences of such decision. Key words: Bank Guarantee Fund, compulsory restructuring, decision on initiating compulsory restructuring, complaint to an administrative court, time limit for filing a complaint