Termin do wniesienia skargi biegnie od daty doręczenia rozstrzygnięcia organu pełnomocnikowi strony

Monitor Prawniczy | 19/2019

Ustanowienie pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym oznacza, że organ ma obowiązek doręczać korespondencję temu pełnomocnikowi. W rezultacie termin do wniesienia środka zaskarżenia należy liczyć od daty odbioru korespondencji przez pełnomocnika, a nie skarżącego – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Ustanowienie pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym oznacza, że organ ma obowiązek doręczać korespondencję temu pełnomocnikowi. W rezultacie termin do wniesienia środka zaskarżenia należy liczyć od daty odbioru korespondencji przez pełnomocnika, a nie skarżącego – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Stan faktyczny

J.K. wniósł skargę na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił ją uznając, że została wniesiona po upływie ustawowo określonego terminu. Jak ustalono, odpis postanowienia organu został doręczony zarówno skarżącemu, który otrzymał przesyłkę 1.4.2019 r., jak i reprezentującemu go profesjonalnemu pełnomocnikowi, przez którego korespondencja została odebrana 9 dni później. Badając terminowość wniesienia skargi Sąd wziął pod uwagę datę doręczenia postanowienia, zawierającego prawidłowe pouczenie o sposobie i terminie wniesienia skargi, skarżącemu. J.K. wniósł zażalenie dowodząc, że bieg terminu do wniesienia skargi rozpoczynał się od dnia jej doręczenia pełnomocnikowi. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone postanowienie WSA w Warszawie. Jak wskazano w uzasadnieniu, zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1302; dalej jako: PostAdmU), skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skarga wniesiona po upływie tego terminu podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 PostAdmU. Jednocześnie Sąd wyjaśnił, że w razie ustanowienia przez stronę pełnomocnika, stosownie do art. 40 § 2 KPA, pisma doręcza się temu pełnomocnikowi. Regulacja ta ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, z jednej strony, że doręczenie dokonane z pominięciem pełnomocnika obarczone jest wadą procesową, a z drugiej strony, że strona nie może skutecznie zmodyfikować bezwzględnie obowiązującego charakteru regulacji tego przepisu. W rezultacie NSA stwierdził, że w razie ustanowienia pełnomocnictwa procesowego, będącego stosunkiem opartym na zaufaniu pomiędzy mocodawcą a pełnomocnikiem, doręczenie dokonane stronie ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie wywiera zatem skutku dla przebiegu postępowania administracyjnego, w tym upływu przewidzianych dla dokonania poszczególnych czynności procesowych terminów.

Postanowienie NSA z 22.8.2019 r., I OZ 728/19