Sytuacja wierzyciela w trakcie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości

Monitor Prawniczy | 9/2019
Moduł: prawo handlowe
DOI: 10.32027/MOP.19.9.3
Karolina Ochocińska
Sytuacja wierzyciela w trakcie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości

Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości jest pierwszym etapem postępowania upadłościowego. Od jego wyniku zależy to, czy wobec określonej osoby zostanie przeprowadzone właściwe postępowanie upadłościowe, w trakcie którego nastąpi likwidacja masy upadłości i zaspokojenie wierzycieli. Wierzyciel jest jedną z osób legitymowanych do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W zainicjowanym przez wierzyciela postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości posiada on status uczestnika. W konsekwencji spoczywają na nim obowiązki oraz przysługują mu uprawnienia związane ze statusem uczestnika postępowania. Odmiennie kształtuje się sytuacja wierzyciela, który nie zgłosił wniosku o ogłoszenie upadłości. Nie jest on bowiem stroną postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości.


Summary

The position of a creditor in the declaration of bankruptcy proceedings The declaration of bankruptcy process are the first stage of bankruptcy proceedings. Their outcome depends on whether the actual bankruptcy proceedings are carried out, during which the bankruptcy estate is liquidated and the creditors satisfied. A creditor is one of the persons entitled to file a petition in bankruptcy. In the creditor initiated declaration of bankruptcy proceedings they have the status of a party thereto. As a result, they have obligations and rights associated with the status of a party in the proceedings. The situation of creditors who have not filed a petition in bankruptcy is different. They are not parties in the proceedings for declaration of bankruptcy. Key words: bankruptcy law, bankruptcy proceedings, declaration of bankruptcy, creditor, petition in bankruptcy Słowa kluczowe: prawo upadłościowe, postępowanie upadłościowe, ogłoszenie upadłości, wierzyciel, wniosek o ogłoszenie upadłości