Najem instytucjonalny z dojściem do własności (cz. III)

Monitor Prawniczy | 14/2019
Moduł: prawo cywilne, nieruchomości
DOI: 10.32027/MOP.19.14.1
Julita Zawadzka

Niniejszy artykuł stanowi trzecią część opracowania poświęconego nowemu rodzajowy najmu w prawie polskim, jakim jest najem instytucjonalny z dojściem do własności uregulowany w art. 19k–19s ustawy z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego1. W pierwszej i drugiej części opracowania została przedstawiona charakterystyka umowy najmu z dojściem do własności, elementy treści tej umowy, wykonanie zobowiązania do przeniesienia na najemcę własności lokalu, sposób zakończenia stosunku najmu i rozliczenia między stronami w przypadku, gdy nie doszło do przeniesienia na najemcę własności lokalu. W trzeciej, ostatniej części opracowania, omówione zostaną problemy związane z wstąpieniem w stosunek najmu (art. 691 i 678 KC), realizacją uprawnień najemcy w razie ogłoszenia upadłości wynajmującego oraz stosunkiem nowych przepisów OchrLokU o najmie instytucjonalnym z dojściem do własności do regulacji najmu z opcją przewidzianej w przepisach ustawy z 20.7.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości2.Summary

Institutional lease leading to acquisition of ownership (Part III)
The article continues the discussion on institutional lease leading to acquisition of ownership as a new type of residential lease in Polish law. The author analyses the application of Art. 678 and 691 of the Polish Civil Code to the institutional lease leading to acquisition of ownership, i.e. the effects of disposal of the leased item during the term of the lease, as well as consequences of the tenant’s death and the possibility that the persons close to the tenant become parties to the tenancy agreement. The article discusses also the exercise of tenant’s claims in case of landlord’s insolvency as well as the relation between the new provisions of the Tenants Protection Act on institutional lease leading to acquisition of ownership and the “lease with an option to buy” provided for in the Act of 20 July 2017 on National Real Estate Fund.
Key words: institutional lease, residential premises, ownership of premises, termination of lease
Słowa kluczowe: najem instytucjonalny, lokale mieszkalne, własność lokali, wypowiedzenie najmu