Skutki zmiany wykonywanego zawodu przez pełnomocnika z urzędu

Monitor Prawniczy | 19/2015

Przejście pełnomocnika przyznanego z urzędu z zawodu adwokata do zawodu radcy prawnego jest okolicznością uzasadniającą, na wniosek strony, zmianę postanowienia o ustanowieniu dla niej adwokata, przez ustanowienie radcy prawnego. Wskazanie pełnomocnika z imienia i nazwiska następuje na podstawie odrębnych i niezależnych od sądu decyzji samorządu zawodowego – wynika z postanowienia referendarza sądowego w WSA w Opolu.

Przejście pełnomocnika przyznanego z urzędu z zawodu adwokata do zawodu radcy prawnego jest okolicznością uzasadniającą, na wniosek strony, zmianę postanowienia o ustanowieniu dla niej adwokata, przez ustanowienie radcy prawnego. Wskazanie pełnomocnika z imienia i nazwiska następuje na podstawie odrębnych i niezależnych od sądu decyzji samorządu zawodowego – wynika z postanowienia referendarza sądowego w WSA w Opolu. Marek M. reprezentowany – jako osoba częściowo ubezwłasnowolniona – przez kuratora Janinę M., w związku z zamiarem wniesienia skargi na decyzję Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w N., działającego z upoważnienia Burmistrza N., o odmowie przyznania Markowi M. pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego, wniósł do WSA w Opolu wniosek o przyznanie mu prawa pomocy poprzez ustanowienie adwokata z urzędu oraz o zwolnienie od kosztów sądowych. Referendarz sądowy przyznał skarżącemu zgodnie z jego wnioskiem prawo pomocy poprzez ustanowienie adwokata z urzędu oraz wskazał, że w razie wniesienia skargi będzie on korzystał z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych, zgodnie z art. 239 pkt 1 lit. a ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 270; dalej jako: PrPSA). Na podstawie wskazanej regulacji, strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach z zakresu pomocy i opieki społecznej, nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Okręgowa Rada Adwokacka w O. wyznaczyła adwokat Joannę K. Pełnomocniczka wniosła w imieniu skarżącego skargę, reprezentowała go na rozprawie przed sądem I instancji, a następnie złożyła skargę kasacyjną od wyroku WSA w Opolu do NSA. W kwietniu 2015 r. adwokat Joanna K. przesłała do NSA pismo, w którym zawiadomiła, że od 23.4.2014 r. jest wpisana na listę radców prawnych, jednocześnie złożyła wniosek o wystąpienie z adwokatury, czego skutkiem będzie skreślenie jej z listy adwokatów. Jak wyjaśniła, uniemożliwia jej to dalsze prowadzenie niniejszej sprawy. Janina M. wniosła o zmianę postanowienia o przyznaniu prawa pomocy, poprzez ustanowienie dla Marka M. radcy prawnego w miejsce adwokata, tak aby w dalszym postępowaniu nadal reprezentowała go znająca sprawę pełnomocnik Joanna K. Do pisma dołączono deklarację Joanny K., która oświadczyła, że gdyby wyznaczono do prowadzenia sprawy radcę prawnego, wówczas mogłaby prowadzić sprawę dalej. NSA przekazał pismo pełnomocnika do ORA w O. wyjaśniając, że wobec zaistniałych okoliczności zachodzi konieczność wskazania innego adwokata z urzędu dla strony skarżącej. Po ustanowieniu nowym pełnomocnikiem adwokata Dominika D. kurator skarżącego złożyła prośbę o podjęcie działań w celu spowodowania dalszego prowadzenia sprawy przez pełnomocnika Joannę K. Rozpoznający wniosek kuratora referendarz sądowy wydał orzeczenie o zmianie postanowienia o przyznaniu prawa pomocy w ten sposób, że ustanowienie dla Marka M. adwokata, zastąpiono ustanowieniem dla skarżącego radcy prawnego. Jak wskazano, zgodnie z art. 165 PrPSA, postanowienia niekończące postępowania w sprawie mogą być uchylane i zmieniane wskutek zmiany okoliczności sprawy, chociażby były zaskarżone, a nawet prawomocne. W niniejszej sprawie nastąpiła zmiana okoliczności polegając na zmianie formy wykonywania zawodu przez dotychczasowego pełnomocnika z urzędu. Zmiana postanowienia w powyższych okolicznościach jest zdaniem referendarza sądowego uzasadniona. Jednocześnie wskazano, że sąd nie ma uprawnień do przyznania pełnomocnika w osobie radcy prawnego wskazanego przez kuratora z imienia i nazwiska. Z treści art. 253 PrPSA, wynika, że kompetencja sądu ogranicza się jedynie, oprócz samego przyznania prawa pomocy w postaci ustanowienia radcy prawnego, do zwrócenia się do właściwej izby radców prawnych. To organ samorządu korporacyjnego wyznacza, w zgodzie z właściwymi dla niego regułami, określoną osobę do reprezentowania strony skarżącej. Referendarz sądowy podkreślił, że zgodnie z art. 1173 § 3 KPC, jeżeli strona we wniosku wskazała adwokata lub radcę prawnego, właściwa rada adwokacka lub rada okręgowej izby radców prawnych, w miarę możliwości i w porozumieniu ze wskazanym adwokatem lub radcą prawnym, wyznaczy adwokata lub radcę prawnego wskazanego przez stronę. Przepis ten ma jednak tylko charakter postulatywny.

Postanowienie WSA w Opolu z 18.8.2015 r., II SA/Op 95/14