Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej małżonków

Monitor Prawniczy | 22/2015
Moduł: postępowanie cywilne, prawo cywilne
Cezary Zalewski
Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej małżonków

W postępowaniu upadłościowym osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (upadłość konsumencka), w sprawach nieuregulowanych odrębnie, odpowiednie zastosowanie mają ogólne przepisy o postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego. Tego typu odwołanie powoduje wielokrotnie błędne stosowanie tych przepisów wprost, bez żadnych modyfikacji w postępowaniu upadłościowym konsumentów. Najczęstszym błędem jest stosowanie w takim postępowaniu wprost art. 124 ust. 1 ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze1 regulującego majątkowe skutki ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, gdy tymczasem przepis ten ma zastosowanie w upadłości konsumenckiej tylko w ograniczonym zakresie.