Skierowanie przez sąd administracyjny sprawy na posiedzenie niejawne

Monitor Prawniczy | 24/2020

W związku z objęciem Miasta Stołecznego Warszawy tzw. czerwoną strefą, rozpoznawanie spraw na posiedzeniu niejawnym jest konieczne, bez względu na sprzeciw strony. Niemożliwe jest uwzględnienie wniosku o rozpatrzenie sprawy na rozprawie, gdyż nie ma możliwości przewidzenia terminu, w którym mogłoby to nastąpić – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

W związku z objęciem Miasta Stołecznego Warszawy tzw. czerwoną strefą, rozpoznawanie spraw na posiedzeniu niejawnym jest konieczne, bez względu na sprzeciw strony. Niemożliwe jest uwzględnienie wniosku o rozpatrzenie sprawy na rozprawie, gdyż nie ma możliwości przewidzenia terminu, w którym mogłoby to nastąpić – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Stan faktyczny

Sprawa ze skargi kasacyjnej „O.” S.A. została skierowana do rozpoznania na rozprawie 6.11.2020 r. Po wydaniu przez Prezesa NSA zarządzenia nr 39 z 16.10.2020 r. w sprawie odwołania rozpraw oraz wdrożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z objęciem Miasta Stołecznego Warszawy obszarem czerwonym (dostępne na: nsa.gov.pl), Przewodniczący skierował sprawę na posiedzenie niejawne na termin i w składzie przewidzianym dla rozprawy. „O.” S.A. wniosła o zdjęcie sprawy z posiedzenia niejawnego i skierowanie sprawy na rozprawę.

Stanowisko NSA

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił ten wniosek. Jak wskazano w uzasadnieniu postanowienia, w związku z intensyfikacją rozwoju epidemii i wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z objęciem Miasta Stołecznego Warszawy obszarem czerwonym, mając na względzie zalecenia właściwych organów sanitarno-epidemiologicznych wydanych wobec istotnego zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, Prezes NSA zarządził, że od 17.10.2020 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym odwołuje się rozprawy, kontynuując działalność orzeczniczą w trybie rozpoznawania spraw na posiedzeniach niejawnych, zaś sprawy wyznaczone do rozpatrzenia na rozprawie kieruje się do załatwienia na posiedzeniu niejawnym. Przewodniczący Wydziału II Izby Finansowej NSA kierując tę sprawę na posiedzenie niejawne powołał się też na art. 15zzs4 ust. 3 ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.; dalej jako: KoronawirusU). Na mocy tej regulacji, Przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a przeprowadzenie wymaganej przez ustawę rozprawy mogłoby wywołać nadmierne zagrożenie dla zdrowia osób w niej uczestniczących i nie można przeprowadzić jej na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Na posiedzeniu niejawnym w tych sprawach sąd orzeka w składzie trzech sędziów.
W ocenie NSA Przewodniczący Wydziału II Izby Finansowej NSA słusznie uznał, że objęcie Miasta Stołecznego Warszawy tzw. czerwoną strefą uzasadniało konieczność rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym i zastosowanie art. 15zzs4 ust. 3 KoronawirusU. Jak podkreślono, ustawodawca w tym przepisie nie uzależnił możliwości rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym od uzyskania uprzedniej zgody strony. W ocenie NSA z uwagi na wymogi ciągłości działania i bieżącego rozpatrywania spraw przez sądy administracyjne w tym wyjątkowym okresie, z powodu narzuconego reżimu sanitarnego, nie ma możliwości uwzględnienia wniosku strony o zdjęcie sprawy z wokandy posiedzenia niejawnego i skierowanie sprawy na rozprawę, obecna sytuacja epidemiczna czyni bowiem niemożliwym ustalenie kiedy będzie możliwe orzekanie na rozprawach. Od 17.10.2020 r. NSA rozpoznaje sprawy wyłącznie na posiedzeniach niejawnych, w tym wnioski o podjęcie uchwał. Stwierdza się, że art. 15zzs4 ust. 3 KoronawirusU należy traktować jako „szczególny” w rozumieniu art. 10 i art. 90 § 1 PostAdmU. Prawo do publicznej rozprawy nie ma charakteru absolutnego i może podlegać ograniczeniu, w tym także ze względu na treść art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, w którym jest mowa o ograniczeniach w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw, gdy jest to unormowane w ustawie oraz tylko wtedy, gdy jest to konieczne w demokratycznym państwie m.in. dla ochrony zdrowia. Nie ulega wątpliwości, że celem stosowania konstrukcji przewidzianych przepisami KoronawirusU jest m.in. ochrona życia i zdrowia ludzkiego w związku z zapobieganiem i zwalczaniem zakażenia wirusem COVID-19, a aktualnie istnieją takie okoliczności, które w zarządzonym stanie pandemii, w pełni nakazują uwzględnianie rozwiązań KoronawirusU w praktyce działania organów wymiaru sprawiedliwości (zob. uchwała NSA z 30.11.2020 r., II OPS 1/20, Legalis).

Postanowienie NSA z 5.11.2020 r., II FSK 1745/18