Sądownictwo

Monitor Prawniczy | 18/2007

Znowelizowany art. 77 (§ 7a i 7b) Prawa o ustroju sądów powszechnych (dalej jako: PrUSP) umożliwia Ministrowi Sprawiedliwości, jeżeli wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości, delegowanie sędziego do pełnienia czynności w innym sądzie, nawet...

29 sierpnia 2007

Ustawa z 29.6.2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Znowelizowany art. 77 (§ 7a i 7b) Prawa o ustroju sądów powszechnych (dalej jako: PrUSP) umożliwia Ministrowi Sprawiedliwości, jeżeli wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości, delegowanie sędziego do pełnienia czynności w innym sądzie, nawet bez jego zgody, na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, a delegowanie sędziego do Ministerstwa Sprawiedliwości lub jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w ciągu roku.

Znowelizowano także brzmienie art. 80 PrUSP, odnoszącego się do immunitetu sędziowskiego. Wprowadzono 14-dniowy (od dnia wpłynięcia) termin dla sądu dyscyplinarnego na rozpoznanie wniosku o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności. Termin ten ulega skróceniu do 24 godzin, gdy sędzia został zatrzymany, a prokurator, składając wniosek o zezwolenie na pociągnięcie go do odpowiedzialności za popełnienie zbrodni lub występku umyślnego, którego górna granica zagrożenia ustawowego wynosi co najmniej 8 lat, wnosi jednocześnie o zezwolenie na tymczasowe aresztowanie sędziego (art. 80a PrUSP). 24 godziny ma także sąd dyscyplinarny na rozpoznanie wniosku o zezwolenie na zatrzymanie sędziego, jeżeli wszczęto wobec niego postępowanie w sprawie o zbrodnię lub występek umyślny, zagrożony karą pozbawienia wolności co najmniej 8 lat. W przypadku złożenia wniosku o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej, co do zasady, sędzia ma prawo wglądu do dokumentów załączonych do wniosku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy prokurator zastrzeże, że dokumenty nie mogą mu być udostępnione ze względu na dobro postępowania przygotowawczego.

Zwiększono także kompetencje Ministra Sprawiedliwości w zakresie zarządzenia natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych sędziego. Do tej pory w przypadku schwytania sędziego na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa umyślnego albo w przypadku, gdy ze względu na rodzaj czynu zabronionego wymagała tego powaga sądu lub istotne interesy służbowe, takie zarządzenie mógł wydać jedynie prezes sądu. Obecnie takie uprawnienie przysługuje także Ministrowi Sprawiedliwości (znowelizowany art. 130 PrUSP).

Zgodnie z nowym uregulowaniem art. 22 PrUSP, w przypadku niepowołania prezesa sądu, jego funkcje wykonywać będzie wiceprezes. Jeżeli w danym sądzie powołano więcej niż jednego wiceprezesa, to Minister Sprawiedliwości wskaże, który z nich ma pełnić funkcję prezesa sądu. Gdy w danym sądzie nie powołano w ogóle wiceprezesa, Minister Sprawiedliwości wyznaczy na stanowisko prezesa wybranego przez siebie sędziego. Tak wybrana osoba będzie mogła pełnić funkcje prezesa przez 6 miesięcy.

Ograniczono możliwość pełnienia funkcji prezesa i wiceprezesa sądu rejonowego do dwóch kolejnych kadencji (art. 26 § 2 PrUSP). Do tej pory przepis wskazywał jedynie na czas trwania kadencji (4 lata).

Nowelizacja wprowadziła nową instytucję starszego referendarza. Może nim być mianowany referendarz, który zajmował to stanowisko co najmniej 10 lat i spełnia dodatkowe wymogi ustawy.

Szczegółowo uregulowano także kwestie dotyczące zakresu działalności dyrektorów sądów apelacyjnych i okręgowych oraz kierowników finansowych sądów rejonowych (art. 21 PrUSP).

Od 31 sierpnia obowiązuje też obligatoryjne uzyskiwanie informacji o kandydatach na stanowiska w sądownictwie z Krajowego Rejestru Karnego i od wojewódzkiego komendanta Policji. Dotyczy to kandydatów na stanowiska sędziowskie, referendarskie, a także kandydatów na asystentów sędziego oraz na dyrektorów/kierowników finansowych sądów.

Dz.U. Nr 136, poz. 959