Rezygnacja ostatniego członka organu spółki kapitałowej (cz. I)

Monitor Prawniczy | 6/2020
Moduł: prawo handlowe
DOI: 10.32027/MOP.20.6.4
Piotr Moskała

Problematyka rezygnacji członka organu spółki kapitałowej1, a ściślej adresata oświadczenia o rezygnacji i procedury jej składania, stała się w ostatnich latach obiektem intensywnej dyskusji w orzecznictwie i piśmiennictwie prawniczym. Stan ten nie dziwi z uwagi na ważkie znaczenie skutecznego złożenia rezygnacji zarówno z perspektywy spółki (przede wszystkim w zakresie utrzymania pełnej obsady organu i doprowadzenia do uzupełnienia jego składu), jak i samego piastuna2. Doktrynalna debata została w znacznej mierze rozstrzygnięta w orzecznictwie SN w 2016 r., jednak wypowiedzi SN nie przesądziły jednoznacznie sposobu postępowania w przypadku rezygnacji ostatniego członka zarządu. Ten szczególny przypadek stał się przedmiotem nowej regulacji ustawowej, która obowiązuje od 1.3.2019 r.3 Reguły składania rezygnacji wprowadzone przez nowelizację wymagają szczegółowej analizy, zwłaszcza z perspektywy tego, na ile kontynuują one dotychczas przyjmowane w orzecznictwie i doktrynie sposoby rezygnowania przez ostatnich członków organu spółki kapitałowej. Celem niniejszego artykułu jest właśnie przeprowadzenie tej analizy oraz ocena, czy nowa regulacja odpowiada potrzebom obrotu i eliminuje występujące uprzednio problemy związane z ustępowaniem ostatniego członka organu z funkcji. W części pierwszej artykułu zostanie zaprezentowany dotychczasowy dorobek doktryny i orzecznictwa w zakresie składania rezygnacji przez ostatniego członka organu, a także zostaną omówione ogólne założenia nowej regulacji i jej stosowanie w odniesieniu do spółki z o.o. i P.S.A. Stosowaniu nowej regulacji w odniesieniu do spółki akcyjnej, uwagom de lege ferenda i podsumowaniu zostanie poświęcona druga część artykułu.Abstract:

Rezygnacja ostatniego członka organu spółki kapitałowej (cz. I)

Niniejszy artykuł dotyczy problematyki rezygnacji ostatniego członka organu spółki kapitałowej. Zagadnienie to wymaga nowej analizy po 1.3.2019 r., kiedy to weszła w życie zmiana Kodeksu spółek handlowych wprowadzająca przepisy szczególne w tym zakresie. W części I artykułu zawarte zostają ogólne uwagi dotyczące regulacji, a także reguł jej stosowania w przypadku spółki z o.o. i P.S.A. Nowa regulacja okazuje się być niedostosowana do zasad funkcjonowania spółek kapitałowych. Przewidziana procedura składania rezygnacji jest również skonstruowana wadliwie. W efekcie w praktyce zasady składania rezygnacji będą prawdopodobnie często wyłączane w umowach spółek kapitałowych. Słowa kluczowe: spółki kapitałowe, członek zarządu, członek rady nadzorczej, dyrektor, rezygnacja

Resignation of the last member of a governing body of a shareholding company (Part I)

The article is discusses issues relating to the resignation of the last member of a shareholding company’s governing body. This subject requires a new analysis after 1 March 2019 when the amendments to the Commercial Companies Code which introduce specific provisions in this regard came into force. Part I of the article includes general comments on the new regulation as well as on its application to a limited liability and a simple joint-stock company. The new regulation has proved to be maladjusted to the principles of the functioning of shareholding companies. Moreover, the new resignation procedure itself is also flawed. As a result, in practice application of the new rules on resignation will be probably often excluded in the articles of association of shareholding companies. Key words: shareholding companies, member of the management board, member of the supervisory board, director, resignation