Realizacja obowiązku ochrony środowiska w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorcy

Monitor Prawniczy | 12/2019
Moduł: prawo handlowe, nieruchomości
DOI: 10.32027/MOP.19.12.6
Stanisław Gurgul

Ochrona środowiska, jako szczególne wyzwanie świata współczesnego, należy przede wszystkim do zadań władzy publicznej, o czym stanowią przepisy art. 5 in fine, art. 58 ust. 4 i art. 74 ust. 2 Konstytucji RP. Stosownie jednak do brzmienia art. 86 Konstytucji RP „Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zsady tej odpowiedzialności określa ustawa”. Przedmiotowa regulacja stanowi konkretyzacje postanowień zawartych w art. 2 i 37 Karty Praw Podstawowych UE z 30.3.2010 r.1, gwarantujących „każdemu prawo do życia w warunkach zrównoważonego rozwoju”, co – jak się powszechnie podkreśla – nie jest możliwe bez zapewnienia właściwej jakości środowiska. Niniejsze opracowanie dotyczy szczególnego przypadku ochrony środowiska, skomplikowanego zwłaszcza z powodu ogłoszenia upadłości w stosunku do podmiotu bezpośrednio zobowiązanego do podejmowania stosownych działań w zakresie ochrony tego środowiska.Summary

Fulfilment of the duty to protect the environment under business bankruptcy proceedings
The voivode’s decision of 29 November 2007 obliged the Z. chemical plant in B. to implement a number of measures with respect to protection of land and water resources located on the site of the plant. On 14 March 2014 the Company’s bankruptcy was declared, including liquidation of its assets, after which the State Treasury represented by the Regional Environment Protection Director in B. (hereinafter: the Creditor) reported a claim to the amount of over PLN 2 billion 600 thousand “for rehabilitation, protection and remediation with respect to the company’s assets”. Further on, the Creditor initiated administrative enforcement under which it required the receiver to perform in kind the duties specified in the voivode’s letter having thus assumed that in this case the provision of Art. 91 of the Bankruptcy Law was not applicable. The author does not share this opinion for reasons which are discussed in detail in this article.
Słowa kluczowe: ochrona środowiska, wierzytelność cywilno- i publicznoprawna, prawa osobiste i roszczenia, prawa potestatywne, zobowiązania majątkowe niepieniężne, egzekucja z majątku upadłości Key words: environment protection, claims under civil/public law, personal rights and claims, potestative rights, non-financial commitments, enforcement against the bankrupt’s assets