Przewłaszczenie nieruchomości lokalowej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu nieoprocentowanej pożyczki

- glosa

Monitor Prawniczy | 1/2022
Moduł: prawo cywilne, nieruchomości
DOI: 10.32027/MOP.22.1.5
Tobiasz Nowakowski

Zaspokojenie wierzyciela z nieruchomości przewłaszczonej na zabezpieczenie powinno uwzględniać wymogi proporcjonalności, nakazujące wybór sposobu zaspokojenia odpowiadającego ochronie interesu wierzyciela oraz możliwie najmniej dolegliwego dla dłużnika.

Wyrok SN z 17.1.2020 r., IV CSK 513/18, OSNC Nr 10/2020, poz. 80, Legalis
Abstract:

Przewłaszczenie nieruchomości lokalowej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu nieoprocentowanej pożyczki

Sąd Najwyższy w komentowanej sprawie wskazał na braki w treści umowy przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie. W ocenie autora trafnie przyjął, że wierzyciel w pierwszej kolejności powinien zaspokoić swoje roszczenia z pożytków rzeczy. Tym samym umowa ustanawiająca zabezpieczenie nie może prowadzić do pozbawienia dłużnika prawa własności już w chwili wymagalności długu. Słowa kluczowe: przewłaszczenie prawa własności nieruchomości na zabezpieczenie, nadzabezpieczenie, czynność fiducjarna

Fiduciary transfer of ownership as a security for claims under a non-interest-bearing loan

In the commented case, the Supreme Court pointed to the deficiencies in the content of the agreement of fiduciary transfer of ownership as a security. In the author’s opinion, it rightly assumed that the creditor should first satisfy his claims from the benefits of things. Thus, the security agreement may not lead to the debtor being deprived of his ownership title when the debt becomes due. Key words: fiduciary transfer of ownership as a security for a debt, over-collateralisation, fiduciary activity