Przestępstwa z art. 200 § 1 KK – kilka uwag na temat praktyki sądów

Monitor Prawniczy | 10/2019
Moduł: prawo karne
DOI: 10.32027/MOP.19.10.3
Konrad Burdziak
Przestępstwa z art. 200 § 1 KK – kilka uwag na temat praktyki sądów

Przedmiotem niniejszego opracowania jest jedna z najbardziej znanych regulacji polskiego KK, konkretniej zaś – regulacja art. 200 § 1 KK, zgodnie z którą: „Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”. Poczynione w pracy ustalenia nie odnoszą się jednak ani do historii polskich regulacji prawnych dotyczących obcowania płciowego z małoletnimi/dopuszczania się innych czynności seksualnych wobec małoletnich, ani też dogmatyczno-prawnej problematyki aktualnie obowiązującego przepisu art. 200 § 1 KK. Dotyczą one wyłącznie wycinka praktyki polskich sądów w kontekście analizowanego przepisu, konkretniej zaś – zaobserwowanej tendencji do łagodnego (o ile oczywiście użyć można w ogóle takiego sformułowania) traktowania sprawców czynów zabronionych pod groźbą kary określonych w art. 200 § 1 KK1.Summary

Offences under Art. 200 § 1 of the Penal Code – several remarks on the practice of courts
The article discusses one of the best known regulations of the Polish Penal Code, namely the provisions of Art. 200 § 1, in accordance with which “Whoever engages in a sexual intercourse with a minor under 15 years of age or commits any other sexual act or leads such an individual to undergo such an act or to perform such an act shall be liable to imprisonment from 2 to 12 years”. The findings made in this article pertain to the practice of Polish courts in the context of the discussed provision, and more specifically, an observed leniency towards perpetrators of acts prohibited under Art. 200 § 1 of the Penal Code, with the objective being to attempt to answer the question what is the source of this tendency (the author presents several possibilities in this regard). The findings included in this study were based on the results of the investigation of records carried out as part of a research project of the Justice Institute entitled “Perpetrators of offences against sexual freedom and decency of a minor: a criminological analysis” (Warsaw 2017).
Key words: Art. 200 § 1 of the Penal Code, sexual intercourse, other sexual acti, minor, custodial sentence
Słowa kluczowe: art. 200 § 1 KK, obcowanie płciowe, inna czynność seksualna, małoletni, kara pozbawienia wolności