Przepisy karne w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Monitor Prawniczy | 10/2018
Moduł: prawo pracy, prawo karne
Sebastian Kowalski
Przepisy karne w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Z dniem 1.3.2018 r. weszła w życie ustawa z 10.1.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni1, której celem jest ustalenie zasad zakazu handlu w placówkach handlowych oraz w podmiotach działających na rzecz handlu w niedziele z wyłączeniem kilku niedziel w roku, w przypadku których prowadzenie handlu jest podyktowane szczególną potrzebą zaspokajania potrzeb ludności2. Ustawą tą wprowadzono w życie przepisy karne typizujące wykroczenie i przestępstwo naruszenia przepisów ustawy, a ponadto dokonano zmian w przepisach postępowania w sprawach o wykroczenia. Zagadnienie sankcji karnych przewidzianych w przepisach wymienionej ustawy nie było dotąd przedmiotem pogłębionej analizy ani w artykułach publicystycznych, ani naukowych.


Summary:

Penal provisions in the Act on Restricting Trade on Sundays, Holidays and certain other Days The author has undertaken the question of using penal regulations for enforcing the ban on entrusting performance of work to persons employed under employment contracts and civil-law agreements introduced by the controversial Act on Restricting Trade on Sundays, Holidays and certain other Days. Violating the bans specified in the Act as a rule constitutes a misdemeanour; if it is persistent or malevolent – it constitutes an offence. The author has critically assessed not only the great extent of criminalisation, but also the statutory limits of penalty for misdemeanours, which leads to a conclusion that it carried one of the most severe penalties in the entire misdemeanour law. In the final part of the article, beside the de lege lata comments, some specific de lege ferenda postulates were have been put forward. Key words: ban on trade, violation of employee's rights, penal labour law