Przejmowanie przez Skarb Państwa mienia pozostałego po podmiotach wykreślonych z KRS

Monitor Prawniczy | 9/2020
Moduł: prawo handlowe, postępowanie cywilne
DOI: 10.32027/MOP.20.9.5
Marcin Dziurda

I. Przez wiele dziesięcioleci budziła kontrowersje sytuacja prawna tzw. martwych spółek – takich, które z rozmaitych względów nie podjęły działalności po II wojnie światowej1. W konsekwencji nie zostały przerejestrowane z dawnego rejestru handlowego (RHB) do Krajowego Rejestru Sądowego. Odrębny, bardziej generalny problem stanowiła kwestia mienia, które – zazwyczaj na skutek przeoczenia – nie zostało rozdysponowane w toku postępowania likwidacyjnego i w konsekwencji pozostawało po spółce2, która została już wykreślona z rejestru3. Ustawodawca postanowił rozwiązać obydwa te problemy jednocześnie, wprowadzając w życie z dniem 1.1.2015 r. ustawę z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw4. Jest to akt prawny skomplikowany, a szczególne trudności wywołuje to, że zmiany z niego wynikające w pewnym zakresie zostały wprowadzone do ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym5, zaś w pozostałym zakresie – do ustawy z 20.8.1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym6. W rezultacie powstała regulacja nadmiernie rozbudowana oraz wewnętrznie niespójna, która wywołuje kontrowersje w orzecznictwie Sądu Najwyższego i została już w części zakwestionowana przez Trybunał Konstytucyjny.