Przedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym (prowadzenie, dzierżawa, sprzedaż) – cz. I

Monitor Prawniczy | 1/2020
Moduł: prawo cywilne, prawo handlowe
DOI: 10.32027/MOP.20.1.4
Stanisław Gurgul
Przedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym (prowadzenie, dzierżawa, sprzedaż) – cz. I

W niniejszym opracowaniu autor wstępnie wyjaśnia, że „przedsiębiorstwo” jest pojęciem wieloznacznym, ujmuje się je bowiem odrębnie w sferze językowej (semantycznej), ekonomicznej i prawnej. W tej ostatniej pojęcie przedsiębiorstwa również jest różnie definiowane, mianowicie w aspekcie podmiotowym, przedmiotowym, funkcjonalnym i przedmiotowo-funkcjonalnym. Przedmiotem analizy są następnie pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, niematerialnych i materialnych składników przedsiębiorstwa oraz ich samodzielne występowanie w obrocie powszechnym. Wreszcie, w opracowaniu autor analizuje skomplikowany status przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jego poszczególnych składników w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnych.Abstract:

Przedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym (prowadzenie, dzierżawa, sprzedaż) – cz. I
W niniejszym opracowaniu autor wstępnie wyjaśnia, że „przedsiębiorstwo” jest pojęciem wieloznacznym, ujmuje się je bowiem odrębnie w sferze językowej (semantycznej), ekonomicznej i prawnej. W tej ostatniej pojęcie przedsiębiorstwa również jest różnie definiowane, mianowicie w aspekcie podmiotowym, przedmiotowym, funkcjonalnym i przedmiotowo-funkcjonalnym. Przedmiotem analizy są następnie pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, niematerialnych i materialnych składników przedsiębiorstwa oraz ich samodzielne występowanie w obrocie powszechnym. Wreszcie, w opracowaniu autor analizuje skomplikowany status przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jego poszczególnych składników w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnych. Słowa kluczowe: przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, zorganizowana cześć przedsiębiorstwa, niematerialne i materialne składniki przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo w obrocie powszechnym, w upadłości i postępowaniach restrukturyzacyjnych (prowadzenie, dzierżawa, sprzedaż), działalność gospodarcza
An enterprise and an organized part thereof in bankruptcy and restructuring proceedings (running, leasing, sale) – Part I In the article the author first explains that the notion of “enterprise” has many meanings and is differently understood in the linguistic (semantical), economic and legal area. In the latter, the notion of enterprise has many definitions as regards its substantive, objective, functional and functional aspect. Then, the notions of an organized part of an enterprise, tangible and intangible assets of an enterprise as well as their independent functioning in ordinary trade and commerce. Finally, the author analyses the complicated status of an enterprise, an organized part thereof, its individual assets in bankruptcy and restructuring proceedings. Key words: entrepreneur, enterprise, organized part of an enterprise, tangible and intangible assets of an enterprise, enterprise in ordinary trade and commerce, in bankruptcy and restructuring proceedings (running, leasing, sale), business operations