Projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i innych ustaw – uwagi krytyczne

Monitor Prawniczy | 6/2022
Moduł: prawo cywilne, postępowanie cywilne
DOI: 10.32027/MOP.22.6.4
Jarosław Świeczkowski
Projekt nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i innych ustaw – uwagi krytyczne

Aktualnie trwają prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw1. Szereg zaproponowanych rozwiązań budzi jednak wątpliwości.Abstract:

Projekt nowelizacji KRO i innych ustaw – uwagi krytyczne

W projekcie nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i niektórych innych ustaw, nad którym aktualnie trwają prace legislacyjne, zaproponowano szereg rozwiązań, które mają na celu, jak wskazano w uzasadnieniu, przede wszystkim ochronę praw małoletnich dzieci przed zachowaniami naruszającymi ich dobro. Projekt przewiduje też szereg uregulowań dotyczących natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych. O ile część proponowanych w projekcie rozwiązań zasługuje na aprobatę, to wiele z nich wymaga dopracowania, a na pewno przyczyni się do faktycznego wydłużenia postępowania oraz spowoduje dodatkowe obciążenie sędziów. Słowa kluczowe: prawo cywilne, postępowanie cywilne, prawo rodzinne, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego, dobro dziecka, kontakty z dzieckiem, rodzinne postępowanie informacyjne, alimenty natychmiastowe

Draft amendment to the Family and Guardianship Code and other acts – critical remarks

The draft amendment to the Family and Guardianship Code and certain other acts, which is now under the legislative work, proposes a number of solutions which are meant primarily to protect the rights of minors against behaviours that violate their interests. The draft provides also for a number of regulations concerning instant maintenance payments. Insofar as some of the solutions proposed in the draft deserve to be approved, many of them need to be improved as they will undoubtedly result in the factual extension of proceedings and cause an additional burden for the courts. Key words: civil law, civil proceedings, family law, Family and Guardianship Code, Code of Civil Procedure, interest of the child, contacts with the child, family information proceedings, instant maintenance payment