Prawo zamówień publicznych

Monitor Prawniczy | 11/2007

Ustawa z 13.4.2007 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: ZmPrZamPublU) wprowadza następujące zmiany:

11 czerwca 2007

Ustawa z 13.4.2007 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: ZmPrZamPublU) wprowadza następujące zmiany:

– podniesiono progi, od których należy stosować regulacje PrZamPubl z równowartości 6000 euro do 14 000 euro, co jest szczególnie istotne dla mniejszych podmiotów, którym stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych przysparzało wiele trudności. W uzasadnieniu projektu możemy przeczytać, że jest to zmiana korzystna także dla wykonawców, gdyż w ten sposób będą mieli łatwiejszy dostęp do mniejszych zamówień. Z drugiej strony może to jednak uniemożliwić części wykonawców przystąpienie do ubiegania się o zamówienie, gdyż zamawiający wybierze dowolnie przez siebie wybranego wykonawcę, bez konieczności rozpatrywania jakichkolwiek innych ofert;

procedury uproszczone będą stosowane od 14 000 euro do tzw. progów unijnych (137 000 euro lub 211 000 euro – dostawy i usługi; 5 278 000 euro – roboty budowlane);

– uchylono obowiązek powoływania komisji przetargowej do wskazanych powyżej progów unijnych. Poprzednio kwota, do której nie trzeba było powoływać komisji przetargowej wynosiła 60 000 euro;

– ZmPrZamPublU zlikwidowała w ogóle ww. próg 60 000 euro, co skutkuje również tym, że wyłączono możliwości stosowania odwołań w postępowaniach do wartości 137 000 euro i 211 000 euro – przedsiębiorca będzie mógł wnieść jedynie protest, który rozpatrzy zamawiający. Tylko w przypadkach skrajnego naruszenia prawa wykonawcy będą mogli występować z powództwem o stwierdzenie nieważności zawartej umowy oraz z powództwem odszkodowawczym. Jednak już w chwili obecnej wykonawcy są niezadowoleni z ograniczenia wnoszenia odwołań do kwoty 60 000 euro, a podniesienie tego progu jeszcze bardziej ograniczy ten instrument ochrony prawnej;

– zespoły arbitrów zastąpione zostaną przez zawodowe składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej (dalej jako: KIO) przy Prezesie UZP, co ma się przyczynić do wzrostu jakości, profesjonalizmu i jednolitości orzeczeń. Ponadto szczegółowo uregulowano status członka KIZ, gwarantując tym samym jego niezawisłość i ochronę jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym (zob. np. art. 174 ust. 6 i ust. 7 ZmPrZamPublU) – przepisy te (z nielicznymi wyjątkami) wejdą w życie po upływie 5 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 12.10.2007 r.;

– rozszerzono obowiązek wzywania do uzupełnienia dokumentów o tzw. dokumenty przedmiotowe. W tej chwili możliwe jest uzupełnianie wyłącznie dokumentów podmiotowych, związanych z oferentem (zaświadczenia z US, ZUS, KRS itd.). ZmPrZamPublU wprowadza możliwość uzupełnianie dokumentów, które potwierdzają, że roboty budowlane, dostawy czy usługi oferowane przez wykonawców spełniają wymogi określone przez zamawiającego np. różnego rodzaju certyfikaty, atesty.

Dz.U. Nr 82, poz. 560