Prawo zamówień publicznych – wyjaśnienie specyfikacji

Wyrok SN z 5.6.2014 r., IV CSK 626/13

Monitor Prawniczy | 15/2015
Moduł: prawo cywilne, prawo handlowe

Niezwrócenie się przez wykonawcę do zamawiającego – w razie uzasadnionych wątpliwości – o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych, t. jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.; dalej jako: PrZamPubl w zw. z art. 354 § 2 KC) może uzasadniać zarzut niedochowania należytej staranności zawodowej (art. 355 § 2 KC).

Wyrok SN z 5.6.2014 r., IV CSK 626/13

Stan faktyczny

Sąd Okręgowy zasądził od pozwanej spółki z o.o. na rzecz powoda kwotę z tytułu nienależnie potrąconej kary umownej, ze względu na zwłokę w wykonaniu umowy o dzieło, zawartej w warunkach zamówienia publicznego, polegającej na dostarczeniu samochodu ciężarowego o zabudowie specjalistycznej typu śmieciarka z żurawiem wraz z wyposażeniem i kompletem dokumentów. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok w ten sposób, że oddalił powództwo i oddalił apelację powoda. Sąd Apelacyjny ustalił, że przed wadliwym wykonaniem zamówionego dzieła, powód nie skorzystał z możliwości przyznanych przez przepisy o zamówieniach publicznych, zwrócenia się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pomimo tego że nie posiadał wystarczającej wiedzy co do rodzaju pojemników, jakie posiada pozwany i do rozładunku których ma służyć zamówiony pojazd. W ten sposób naruszony został art. 354 § 2 KC, a pojazd został przekazany po 24 dniach po terminie określonym w umowie; z tego względu oświadczenie o potrąceniu złożone przez pozwanego z tytułu kary umownej było skuteczne. W skardze kasacyjnej powód zarzucił zaskarżonemu wyrokowi naruszenie art. 354 § 1 i 2 KC w zw. z art. 38 PrZamPubl, który to przepis stanowi – według skarżącego – o uprawnieniu wykonawcy, a nie o jego obowiązku. Ponadto zarzucił niewzięcie pod uwagę przez Sąd Apelacyjny art. 29 ust. 1 i art. 30 ust. 1 PrZamPubl.