Powoływanie przez strony twierdzeń i dowodów w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych

Monitor Prawniczy | 1/2020
Moduł: postępowanie cywilne, prawo handlowe
DOI: 10.32027/MOP.20.1.1
Joanna Derlatka
Powoływanie przez strony twierdzeń i dowodów w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych

W niniejszym opracowaniu dokonano analizy zagadnień dotyczących nowych przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych. Od 7.11.2019 r. sprawy gospodarcze sąd rozpoznaje według przepisów o postępowaniu odrębnym. Niniejszy artykuł dokonuje przedstawienia oraz oceny skutków zmian zawartych w szczególności w art. 4585 KPC. Sąd pomija bowiem twierdzenia i dowody zgłoszone z naruszeniem art. 4585 § 1–3 KPC, chyba że strona uprawdopodobni, że nie dopełniła obowiązku ich zgłoszenia z tego powodu, że powołanie twierdzeń i dowodów we właściwym czasie było niemożliwe lub potrzeba ich powołania powstała w późniejszym czasie. Opracowanie podkreśla szczególną rangę umowy dowodowej w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych. Zaprezentowano także podstawy wykorzystania przez sąd fakultatywnej inicjatywy dowodowej, co umożliwia realizacja dyskrecjonalnej władzy sędziego.Abstract:

Powoływanie przez strony twierdzeń i dowodów w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych
W niniejszym opracowaniu dokonano analizy zagadnień dotyczących nowych przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych. Od dnia 7.11.2019 r., sprawy gospodarcze sąd rozpoznaje według przepisów o postępowaniu odrębnym. Niniejszy artykuł dokonuje przedstawienia oraz oceny skutków zmian zawartych w art. 4585 Kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten zakłada wprowadzenie szczególnych rozwiązań w kwestii koncentracji materiału procesowego. Sąd pomija bowiem twierdzenia dowody, zgłoszone z naruszeniem art. 4585 § 1–3 KPC, chyba że strona uprawdopodobni, że nie dopełniła obowiązku z tego powodu, że powołanie twierdzeń i dowodów we właściwym czasie było niemożliwe lub potrzeba ich powołania powstała w późniejszym czasie. Opracowanie podkreśla szczególną rangę umowy dowodowej w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych. Zaprezentowano także podstawy wykorzystania przez sąd fakultatywnej inicjatywy dowodowej, co umożliwia realizacja dyskrecjonalnej władzy sędziego. Słowa kluczowe: zasada koncentracji materiału procesowego, sprawa gospodarcza, dyskrecjonalna władza sędziego, dowody w postępowaniu cywilnym, umowa dowodowa
Invoking facts and evidence by the parties in separate proceedings in commercial cases
The article analyses issues relating to the new provisions regulating the proceedings in commercial cases. As of 7 November 2019, the court shall hear commercial cases according to the provisions on separate proceedings. The analysis focuses on the presentation and assessment of the effects of the changes in Art. 4585 of the Code of Civil Procedure. This provision provides for the introduction of special solutions with respect to the concentration of evidence. The court shall disregard any arguments and evidence invoked in violation of Art. 4585 § 1–3 of the Code of Civil Procedure, unless the party substantiates that they failed to submit them within the prescribed time limit because it was objectively impossible or that the need to adduce them arose at a later date. The article highlights special importance of evidence agreement in separate proceedings in commercial cases. Presented are also the circumstances for the use of an optional evidentiary initiative by the court, which is possible by exercise of the judge’s discretionary power. Key words: principle of concentration of evidence, commercial case, judge’s discretionary power, evidence in civil proceedings, evidence agreement