Postępowanie zabezpieczające w sprawach rozwodowych

Monitor Prawniczy | 24/2019
Moduł: prawo cywilne, postępowanie cywilne
DOI: 10.32027/MOP.19.24.4
Małgorzata Strzelecka

W niniejszym artykule zostały zaprezentowane zagadnienia związane z problematyką postępowania zabezpieczającego w sprawach rozwodowych. Szczegółowo zostały omówione przesłanki zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, będących przedmiotem spraw o alimenty oraz roszczeń niepieniężnych związanych z władzą rodzicielską oraz uregulowaniem kontaktów małżonków z małoletnimi dziećmi. Ponadto omówiony został także przebieg postępowania zabezpieczającego oraz jego cele i funkcje z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz poglądów doktryny i orzecznictwa SN i sądów powszechnych.Summary:

Proceedings to secure claims in divorce cases
This article presents issues relating to the proceedings to secure claims in divorce cases. The conditions for securing monetary claims in maintenance cases and non-pecuniary claims relating to parental authority and the determination of spouses' contacts with minor children have been discussed in detail. In addition, the course of the proceedings to secure claims as well as its objectives and functions, taking into account the amendment to the Code of Civil Procedure and views of the doctrine and the jurisprudence of the Supreme Court and common courts have been also discussed.
Key words: proceedings to secure claims, proceedings to secure pecuniary and non-pecuniary claims, securing of maintenance, securing of contacts with children, determination of parental authority, securing claims in a divorce case, filing a request for securing claims, course of the proceedings to secure claims, objectives and functions of the proceedings to secure claims Słowa kluczowe: postępowanie zabezpieczające, zabezpieczenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych, zabezpieczenie alimentów, zabezpieczenie kontaktów z dziećmi, uregulowanie w drodze zabezpieczenia władzy rodzicielskiej, udzielenie zabezpieczenia w sprawie rozwodowej, złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia, przebieg postępowania zabezpieczającego, cele i funkcje postępowania zabezpieczającego